Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54141] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau :

1.Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

2.Các triglixerit đều có phản ứng cộng H2.

3.Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.

4.Các este thường dễ tan trong nước và có mùi thơm dễ chịu.

5.Các chất béo thường không tan trong nước và có mùi thơm dễ chịu.

6.Este isoamyl axetat có mùi chuối chín.

Số phát biểu đúng là :

Câu 2 [12040] - [Loga.vn]

Câu nào dưới đây đúng?

     

Câu 3 [55398] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng sau: C2H6O--->X--->axit axetich + CH3OH ---> Y

CTCT của X và Y lần lượt là

Câu 4 [11092] - [Loga.vn]

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau?

Câu 5 [7123] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn triglixerit bằng dung dịch NaOH luôn thu được chất nào sau đây?

Câu 6 [54319] - [Loga.vn]

Este etyl fomat có công thức là

Câu 7 [54313] - [Loga.vn]

Một este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu đựoc ancol etylic, CTCT của C4H8O2 là:

Câu 8 [28723] - [Loga.vn]

Các este thường có mùi thơm dễ chịu: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat có mùi dứa chín, etyl isovalerat có mùi táo,…Este có mùi dứa có công thức cấu tạo thu gọn là

Câu 9 [36132] - [Loga.vn]

Trong số các este sau, este có mùi chuối chín là:
 

Câu 10 [54129] - [Loga.vn]

Mệnh đề nào sau đây KHÔNG đúng?

Câu 11 [6683] - [Loga.vn]

Thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được glixerol và

Câu 12 [54250] - [Loga.vn]

Trong phân tử este no, đơn chức có số liên kết pi là :

Câu 13 [55387] - [Loga.vn]

Cho este E có CTPT là CH3COOCH=CH2. Trong các nhận định sau : (1) E có thể làm mất màu dung dịch Br2 ; (2) Xà phòng hoá E cho muối và anđehit ; (3) E được điều chế không phải từ phản ứng giữa axit và ancol. Nhận định nào là đúng ?

Câu 14 [21641] - [Loga.vn]

Trieste của glixerol với axit nào sau đây không phải chất béo?

Câu 15 [4912] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: phernl axetat, metyl axetat, etyl format. tripanmitin, vinyl axetat sổ chất trong dãy khi thủy phàn trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là?

 

Câu 16 [12163] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat, thu được CO2 và m gam H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 25 gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 17 [11683] - [Loga.vn]

Cho 8,88 gam chất chứa nhân thơm X có công thức C2H3OOCC6H3(OH)OOCCH3 vào 200 ml KOH 0,9M đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được b gam chất rắn khan. Giá trị của b là

Câu 18 [27083] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn một triglixerit X trong dd NaOH dư, đun nóng, sinh ra glixerol và hỗn hợp 2 muối gồm natri oleat và natri linoleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 2,385 mol O2, sinh ra 1,71 mol CO2. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 19 [28588] - [Loga.vn]

Đốt cháy m gam một chất béo (triglixerit) cần 2,415 mol O2 tạo thành 1,71 mol CO2 và 1,59 mol H2O. Cho 35,44 gam chất béo trên tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là

Câu 20 [52531] - [Loga.vn]

Từ các ancol C3H8O và các axit C4H8O2 có thể tạo ra bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau ?

Câu 21 [26355] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: CH3COOCH3, HCOOCH3, HCOOC6H5, CH3COOC2H5. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là

Câu 22 [52257] - [Loga.vn]

Trieste được tạo thành từ glixerol và axit stearic, axit panmitic (tỉ lệ mol 1: 2). Số đồng phân cấu tạo có thể có là

Câu 23 [7412] - [Loga.vn]

Cho 0,05 mol hỗn hợp 2 este đơn chức X và Y phản ứng vừa đủ với dunga dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Nếu làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn khan . Giá trị của m là

Câu 24 [36124] - [Loga.vn]

Hỗn hợp hai este X và Y là hợp chất thơm có cùng công thức phân tử là C8H8O2. Cho 4,08 gam hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 1,6 gam NaOH, thu được dung dịch Z chứa ba chất hữu cơ. Khối lượng muối có trong dung dịch Z là
 

Câu 25 [52580] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là:

Câu 26 [3084] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn 0,1 mol một este E đơn chức, mạch hở bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm) rồi tiến hành chưng cất sản phẩm thu được 26,12 gam chất lỏng và 12,88 gam chất rắn khan Y. Nung chất rắn Y trong bình kín với lượng oxi vừa đủ, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí CO2, hơi nước và 8,97 gam một muối duy nhất. 

Cho các phát biểu liên quan tới bài toán:

(1) Thể tích CO2 (ở đktc) thu được 5,264 lít.

(2) Tổng số nguyên tử C, H, O có trong một phân tử E là 21.

(3) Este E tạo bởi ancol có phân tử khối là 74.

(4) Este E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là:

Câu 27 [35191] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E chứa hai este thuần, mạch hở, đều hai chức (MX

Câu 28 [7192] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 0,74 gam hp chất X (có công thức phân tử trùng công thức đơn giản) ta chỉ thu được những thể tích bằng nhau của khí CO2 và hơi nước và bằng 0,672 lít (đktc). Cho 0,74 gam X vào 100 ml dung dịch NaOH 1M (d = 1,03 g/ml), đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó nâng nhiệt độ từ từ cho bay hơi đến khô, làm lạnh cho toàn bộ phần hơi ngưng tụ hết. Sau thí nghiệm ta thu được chất rắn khan Y và chất lỏng ngưng tụ Z (mZ = 99,32 gam). Khối lượng chất rắn Y và công thức của X là

Câu 29 [7370] - [Loga.vn]

. Cho các phương trình hóa học sau (với hệ số tỉ lệ đã cho):

 

 

 

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 30 [30566] - [Loga.vn]

Hỗn hợp N gồm ba este đều đơn chức, mạch hở. Xà phòng hóa hoàn toàn 13,58 gam N với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp A gồm hai ancol no, đơn chức và hỗn hợp P gồm hai muối. Đốt cháy hoàn toàn A cần 0,345 mol O2. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn P cần dùng 0,29 mol O2, thu được Na2CO3 và 14,06 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Hỗn hợp N trên có thể tác dụng với tối đa bao nhiêu mol Br2 (trong CCl4)?
 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook