Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
40
72 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [26082] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y={{x}^{2}}+\frac{2}{x}-1$ trên đoạn $\left[ \frac{1}{2};2 \right]$. 

Câu 2 [44658] - [Loga.vn]

Cho $y=\left( m-3 \right){{x}^{3}}+2\left( {{m}^{2}}-m-1 \right){{x}^{2}}+\left( m+4 \right)x-1$. Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của m để đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục Oy. S có mấy phần tử ?

Câu 3 [16745] - [Loga.vn]

Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3?

Câu 4 [18771] - [Loga.vn]

Tên gọi của CH3CH2COOCH3 là:

Câu 5 [16288] - [Loga.vn]

Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Ddunkyx dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 6 [31996] - [Loga.vn]

Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số

.

Câu 7 [11084] - [Loga.vn]

Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là

Câu 8 [28913] - [Loga.vn]

Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?


Câu 9 [31601] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+4{{m}^{3}}\] có các điểm cực đại và cực tiểu đối xứng với nhau qua đường thẳng \[y=x\] ?

Câu 10 [14574] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{2}^{x}}$ có đồ thị $\left( C \right)$ và đường thẳng d là tiếp tuyến của $\left( C \right)$ tại điểm có hoành độ bằng 2. Hệ số góc của đường thẳng d là


Câu 11 [26089] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+3x-2$. Tìm các giá trị của a và b biết hàm số đạt cực trị tại $x=3$ và $y\left( 3 \right)=-2$. 

Câu 12 [41111] - [Loga.vn]

Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào trong các hàm số sau ?

Câu 13 [40976] - [Loga.vn]

Số nghiệm thực của phương trình ${{x}^{5}}+\frac{x}{\sqrt{{{x}^{2}}-2}}-2017=0$ .

Câu 14 [18772] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường?

Câu 15 [23695] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+1}{2-x}$. Khẳng định nào sau đây đúng:

Câu 16 [26216] - [Loga.vn]

Cho hàm số  $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên:

Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

Câu 17 [16650] - [Loga.vn]

Có mấy loại cacbohiđrat quan trọng?

Câu 18 [27406] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{\left( 4-{{x}^{2}} \right)}^{2}}+1$  có giá trị lớn nhất trên đoạn \[\left[ -1;1 \right]\] là:

Câu 19 [778] - [Loga.vn]

Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?


Câu 20 [31435] - [Loga.vn]

Cho hàm số xác định trên liên tục trên các khoảng xác định của nó và có bảng biến thiên như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận ?

Câu 21 [31248] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'\left( x \right)={{\left( x+1 \right)}^{2}}{{\left( x-1 \right)}^{3}}\left( 2-x \right)$. Hàm số $y=f\left( x \right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Câu 22 [33905] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\sqrt{2x-{{x}^{2}}}$ nghịch biến trên khoảng:

Câu 23 [35358] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\sqrt{2}\cos 2x+4\sin x$ trên đoạn $\left[ 0;\frac{\pi }{2} \right]$ .

Câu 24 [40981] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d(a\ne 0),$ có đồ thị \[\left( C \right).\] Với điều kiện nào của \[a\] để cho tiếp tuyến của đồ thi \[\left( C \right)\] tại điểm có hoành độ ${{x}_{0}}=-\frac{b}{3a}$ là tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất ?

Câu 25 [5273] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số $y=\frac{2x+4}{x-m}$ có tiệm cận đứng.

Câu 26 [20208] - [Loga.vn]

Este đơn chức X có vòng benzen ứng với công thức phân tử C8H8O2. Biết X tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là

Câu 27 [5252] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị (C) như hình vẽ. Hỏi (C) là đồ thị của hàm số nào ?


Câu 28 [16680] - [Loga.vn]

Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Ddunkyx dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 29 [16019] - [Loga.vn]

Cacbohidrat nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco?

Câu 30 [27162] - [Loga.vn]

Đường thẳng $y=2x-1$ có bao nhiêu điểm chung với đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}-x-1}{x+1}$. 

Câu 31 [35342] - [Loga.vn]

Khoảng đồng biến của hàm số $y=-{{x}^{3}}+3x-4$ là:

Câu 32 [23760] - [Loga.vn]

Biết đường thẳng $y=x-2$ cắt đồ thị $y=\frac{2x+1}{x-1}$ tại hai điểm phân biệt A, B có hoành độ lần lượt ${{x}_{A}},\,{{x}_{B}}$ hãy tính tổng ${{x}_{A}}+{{x}_{B}}$.

Câu 33 [54772] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số y= x3+3x2 - 4 có tâm đối xứng là

Câu 34 [16314] - [Loga.vn]

Đơn vị của từ thông là

Câu 35 [48293] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau đây hàm số nào có cực trị ?

Câu 36 [4972] - [Loga.vn]

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng\[\left( 0;\frac{5\pi }{6} \right)?\]


Câu 37 [34105] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau:

Phương trình \[f(x)-2=0\] có bao nhiêu nghiệm?

Câu 38 [31156] - [Loga.vn]

Cho hàm số bậc bốn $y=a{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+c\left( a\ne 0 \right)$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 39 [16522] - [Loga.vn]

Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều với độ lớn vận tốc  và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 8cm (tính theo phương truyền sóng). Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu 40 [32029] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d\left( a;b;c;d\in R,a\ne 0 \right)$có đồ thị $\left( C \right)$. Biết rằng đồ thị $\left( C \right)$đi qua gốc tọa độ và có đồ thị hàm số $y=f'\left( x \right)$ cho bởi hình vẽ sau đây.

Tính giá trị $H=f\left( 4 \right)-f\left( 2 \right)$

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook