Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [28940] - [Loga.vn]

Este X có công thức cấu tạo thu gọn là CH3COOCH3. Tên gọi của X là

Câu 2 [55407] - [Loga.vn]

Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là

Câu 3 [55543] - [Loga.vn]

Sắp xếp các chất sau đây theo tăng dần nhiệt độ sôi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5)

Câu 4 [27047] - [Loga.vn]

Este nào sau đây có thể được tạo ra từ axit axetic bằng một phản ứng?

Câu 5 [5159] - [Loga.vn]

. Propyl fomat được điều chế từ

Câu 6 [5166] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

Câu 7 [3050] - [Loga.vn]

Isoamyl axetat là một este có mùi chuối chín, công thức cấu tạo thu gọn của este này là

Câu 8 [6898] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 9 [55383] - [Loga.vn]

Một chất hữu cơ A có CTPT C3H6O2 thỏa mãn : A tác dụng được dung dịch NaOH đun nóng và dung dịch AgNO3/NH3, to.Vậy A có CTCT là:

Câu 10 [55572] - [Loga.vn]

Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH và axit C2H5COOH là

Câu 11 [32804] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất sau: H2N-CH2-COONa, C6H5NH2 (anilin), ClH3N-CH2-COOC2H5, CH3NH3Cl. Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng là.

Câu 12 [14973] - [Loga.vn]

Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat C17H31COONa và m gam natri oleat C17H33COONa. Số đồng phân cấu tạo có thể có của X là:

Câu 13 [38542] - [Loga.vn]

Cho 5,44 gam hỗn hợp A gồm hai este đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 5,92 gam hỗn hợp hai muối của hai axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và một ancol. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 3,6 gam nước. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ có trong hỗn hợp A gần nhất với? 
 

Câu 14 [11670] - [Loga.vn]

Hợp chất hữu cơ X được tạo bởi glixerol và axit axetic. Trong phân tử X, số nguyên tử H bằng tổng số nguyên tử C và O. Thủy phân hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của  m là :

Câu 15 [52565] - [Loga.vn]

Phát biểu đúng là

Câu 16 [28504] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau.

            (1) Este no đơn hở khi thủy phân đều thu được ancol.

            (2) Phenyl axetat phản ứng với NaOH đun nóng tạo ra hỗn hợp hai muối.

            (3) Phản ứng của saccarozơ với Cu(OH)2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử.

            (4) Metyl metacrylat là nguyên liệu để sản xuất thủy tinh hữu cơ.

            (5) Thủy phân chất béo luôn thu được glixerol.

Số phát biểu đúng là

Câu 17 [35137] - [Loga.vn]

Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 21,8 gam muối. Số mol HCOOC2H5 và CH3COOCH3 lần lượt là

Câu 18 [37632] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.
Số phát biểu đúng là
 

Câu 19 [52581] - [Loga.vn]

Cho triolein vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là:

Câu 20 [33678] - [Loga.vn]

Cho 0,05 mol hỗn hợp hai este đơn chức X và Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3.  Nếu làm bay hơi hỗn hợp Z, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook