Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
15
27 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [20294] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau:


 

Mệnh đề nào dưới đây là sai ? 

Câu 2 [28200] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2$ có đồ thị \[\left( C \right)\]. Tiếp tuyến của \[\left( C \right)\] tại điểm có hoành độ bằng $1$  có phương trình là:

Câu 3 [4985] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+9x-1\] và các mệnh đề sau:

(1) Hàm số đồng biến trên các khoảng \[\left(-\infty ;1\right)\]và \[\left( 3;+\infty \right)\] , nghịch biến trên khoảng \[\left( 1;3 \right)\]

(2) Hàm số đạt cực đại tại \[x=3\]và \[x=1\]                           

(3) Hàm số có \[{{y}_{CD}}+3{{y}_{CT}}=0\]            

(4) Hàm số có bảng biến thiên và đồ thị như hình vẽ.

Tìm số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên.

     

Câu 4 [1972] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\frac{x-1}{x+2}$ trên đoạn $\left[ 0;2 \right]$ là:

Câu 5 [13575] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng

Câu 6 [33847] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y={{2}^{\frac{mx+1}{x+m}}}$ nghịch biến trên

.

Câu 7 [28993] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] liên tục trên đoạn\[\left[ -2;3 \right],\] có bảng biến thiên như hình vẽ:

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Câu 8 [31762] - [Loga.vn]

Biết rằng đường thẳng $y=x-1$  cắt đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+x+3$  tại hai điểm phân biệt; kí hiệu $\left( {{x}_{1}};{{y}_{1}} \right),\left( {{x}_{2}};{{y}_{2}} \right)$ là tọa độ của hai điểm đó. Tính ${{y}_{1}}+{{y}_{2}}$

Câu 9 [232] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho mặt phẳng $(\alpha ):x+2y+3z-6=0$ và đường thẳng $\Delta :\frac{x+1}{-1}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-3}{1}.$ Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 10 [34131] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[g(x)={{x}^{2}}+1\] và hàm số \[f(x)={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+1\]. Tìm m để phương trình \[f(g(x))-m=0\] có 4 nghiệm phân biệt.

Câu 11 [53162] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=a{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+c$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào sau đây đúng?  

            

Câu 12 [44786] - [Loga.vn]

Cho ba số thực dương a, b, c khác 1. Đồ thị các hàm số $y={{a}^{x}},y={{b}^{x}},y={{c}^{x}}$ được cho trong hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 13 [15707] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right).$ Hàm số$y'=f'\left( x \right)$có đồ thị như hình bên. Hàm số $y=f\left( {{x}^{2}} \right)$ đồng biến trên khoảng

Câu 14 [60114] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình $\left( 3m+1 \right){{.12}^{x}}+\left( 2-m \right){{.6}^{x}}+{{3}^{x}}=0$ có nghiệm không âm?

Câu 15 [6877] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+1}{x-1}$ có đồ thị $\left( C \right).$ Gọi $A{{x}_{B}}\ge 0 \right)$ là hai điểm trên $\left( C \right)$ có tiếp tuyến tại A,B song song nhau và $AB=2\sqrt{5}.$ Hiệu ${{x}_{A}}-{{x}_{B}}$ bằng ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook