Chi tiết đề thi

CHương 1 p1

tetmhamthin
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54173] - [Loga.vn]

Có thể chuyển hóa chất béo lỏng sang chất béo rắn nhờ phản ứng?

Câu 2 [52783] - [Loga.vn]

Dãy gồm các chất xếp theo chiều lực axit tăng dần từ trái sang phải là:

Câu 3 [33591] - [Loga.vn]

Chất ở trạng thái lỏng điều kiện thường là

Câu 4 [54235] - [Loga.vn]

Cho rượu đa chức A tác dụng với axit B đơn chức thu được este E thuần chức có công thức phân tử là C6H8O6. Vậy công thức của B là :

Câu 5 [54130] - [Loga.vn]

Hợp chất X có CTPT C4H6O2.Khi thủy phân X thu được axit Y và anđehit Z.Oxi hóa Z thu được Y.Trùng hợp X cho ra 1 polime.CTCT của X là

Câu 6 [27075] - [Loga.vn]

nào sau đây không đúng khi nói về etyl fomat?

Câu 7 [54221] - [Loga.vn]

Thuỷ phân este C4H6O2 trong môi trường axít ta được một hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều có phản ứng tráng gương, công thức cấu tạo của este đó là

Câu 8 [4411] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa chất béo X, thu được glixerol và hỗn hợp hai muối là natriolat, natri panmitat có tỉ lệ mol 1:2. Hãy cho biết chất X có bao nhiêu công thức cấu tạo ?

Câu 9 [36094] - [Loga.vn]

Metyl acrylat có công thức phân tử là
 

Câu 10 [6900] - [Loga.vn]

Este CH2=CHCOOCH3 không tác dụng với

Câu 11 [4849] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là

Câu 12 [29033] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây về este no đơn chức, mạch hở là không đúng?

Câu 13 [59371] - [Loga.vn]

Màu của crom (III) oxit là

Câu 14 [54294] - [Loga.vn]

Chất X có CTPT là C4H8O2. X T/d với dd NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. CTCT thu gọn của X là

Câu 15 [4837] - [Loga.vn]

Muốn chuyển chất béo từ thể lỏng sang thể rắn, người ta tiến hành

Câu 16 [11570] - [Loga.vn]

Este nào sau đây tác dụng với dung dịch kiềm cho 2 muối và nước?

Câu 17 [52523] - [Loga.vn]

Este tạo bởi axit no đơn chức, mạch hở và ancol no 2 chức, mạch hở có công thức tổng quát là

Câu 18 [4908] - [Loga.vn]

Đun 6 gam axit axetic với 6.9 gam etanol (H2SO4 đặc xúc tác) đến  khi phán ứng đạt trạng thái cân bằng được m gam este (hiệu suất phàn ứng este hỏa đạt 75%). Giá trị của m là?

Câu 19 [64799] - [Loga.vn]

Chất béo là thức ăn quan trọng của con người, là nguồn cung cấp dinh dưỡng và năng lượng đáng kể cho cơ thể hoạt động. Ngoài ra, một lượng lớn chất béo được dùng trong công nghiệp để sản xuất

Câu 20 [4409] - [Loga.vn]

Tổng hợp 120 kg poli (metylmetacrylat) từ axit và ancol thích hợp, hiệu suất của phản ứng este hóa là 30% và phản ứng trùng hợp là 80%. Khối lượng của axit tương ứng cần dùng là

Câu 21 [55399] - [Loga.vn]

Cho chuỗi phản ứng sau đây : C2H2 -->X-->Y-->Z-->CH3COOC2H5

X, Y, Z lần lượt là

Câu 22 [55410] - [Loga.vn]

Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là

Câu 23 [55382] - [Loga.vn]

Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với : Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là:

Câu 24 [12010] - [Loga.vn]

Tripanmitin có công thức là

Câu 25 [55570] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng :

(1) X + O2 --(Xt,to)-->axit cacboxylic Y1 (2) X + H2 --(Xt,to)--> Ancol Y2

Biết Y3 có công thức phân tử C6H10O2. Tên gọi của X là:

Câu 26 [54141] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau :

1.Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

2.Các triglixerit đều có phản ứng cộng H2.

3.Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.

4.Các este thường dễ tan trong nước và có mùi thơm dễ chịu.

5.Các chất béo thường không tan trong nước và có mùi thơm dễ chịu.

6.Este isoamyl axetat có mùi chuối chín.

Số phát biểu đúng là :

Câu 27 [19982] - [Loga.vn]

Cho C2H4(OH)2 phản ứng với hỗn hợp gồm CH3COOH và HCOOH trong môi trường axit (H2SO4), thu được tối đa số đieste là:

Câu 28 [7140] - [Loga.vn]

Cho 12,0 gam axit axetic tác dụng với lượng dư ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc) thu được 11,0 gam este. Hiệu suất của phản ứng este đó là

Câu 29 [7123] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn triglixerit bằng dung dịch NaOH luôn thu được chất nào sau đây?

Câu 30 [37682] - [Loga.vn]

Tính chất nào sau đây không phải của triolein?
 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook