Chi tiết đề thi

đề hoá hk2 lop 12

hoanghung12a7
2 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [13358] - [Loga.vn]

Dung dịch nào sau đây không tác dụng với Al2O3?

Câu 2 [7021] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: K; Zn; Ag; Al; Fe. số kim loại đẩy được Cu ra khỏi dung dịch CuSO4 là

Câu 3 [6756] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Fe, Zn, Al, Mg, Ag, Cu. Số lượng kim loại vừa phản ứng được với dung dịch NaHSO4, vừa phản ứng được với dung dịch HNO3 đặc, nguội là

Câu 4 [9613] - [Loga.vn]

Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch HCl là:

Câu 5 [29391] - [Loga.vn]

Phương trình hóa học nào biểu diễn phản ứng không xảy ra?

Câu 6 [28486] - [Loga.vn]

Kim loại X phản ứng với dung dịch FeCl3, không phản ứng được với dung dịch HCl. Vậy kim loại X là

Câu 7 [20623] - [Loga.vn]

Dung dịch chất X không làm đổi màu quỳ tím, dung dịch chất Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn hai dung dịch trên thu được kết tủa. Hai chất X và Y tương ứng là

Câu 8 [7388] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo dung dịch bazơ là:

Câu 9 [35276] - [Loga.vn]

Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư
 

Câu 10 [7079] - [Loga.vn]

Không nên dùng xà phòng khi giặt rửa với nước cứng vì

Câu 11 [30032] - [Loga.vn]

Cho một số tính chất:

(1) nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp;

(2) màu trắng bạc và ánh kim;

(3) kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối;

(4) có tính khử yếu;

(5) không tan trong dung dịch BaCl2.

Các tính chất của kim loại kiềm là

Câu 12 [9996] - [Loga.vn]

Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây phản ứng với nước?

Câu 13 [7423] - [Loga.vn]

Al(OH)3 không phản ứng với dung dịch nào đây?

Câu 14 [29932] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 15 [11545] - [Loga.vn]

Tính dẫn điện của các kim loại giảm dần theo trật tự nào sau đây?

Câu 16 [2994] - [Loga.vn]

Tính chất nào sau đây không phải tính chất vật lí chung của kim loại?

Câu 17 [5584] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 14,4 gam kim loại M hóa trị II trong dung dịch HNO3 đặc, dư thu được 26,88 lít NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Kim loại M là

Câu 18 [26727] - [Loga.vn]

Có các muối sau: CaCO3, MgCO3, Na2CO3, Ca(HCO3)2, KHCO3, K2CO3, Li2CO3, Mg(HCO3)2, NaHCO3. Những muối không bị nhiệt phân là:

Câu 19 [11544] - [Loga.vn]

Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai?

Câu 20 [26732] - [Loga.vn]

Một dung dịch có chứa các ion sau: Ba2+, Ca2+, Mg2+, Na+, H+, Cl-. Để tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch mà không đưa thêm ion mới vào dung dịch thì ta có thể cho dung dịch tác dụng chất nào trong các chất sau?

Câu 21 [40977] - [Loga.vn]

Nhiệt phân Fe(OH)3 trong không khí đến khi khối lượng chất rắn không thay đổi, thu được

Câu 22 [4797] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

Câu 23 [53864] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp X gồm Fe, Cu vào dung dịch HNO3 loãng, nóng thu được khí NO là sản phẩm khử duy nhất, dung dịch Y và còn lại chất rắn chưa tan Z. Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thấy có khí thoát ra. Thành phần chất tan trong dung dịch Y là:

Câu 24 [53882] - [Loga.vn]

Kim loại Cu không tan trong dung dịch

Câu 25 [13364] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất lưỡng tính?

Câu 26 [35434] - [Loga.vn]

Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo ra muối sắt(II)? 
 

Câu 27 [29504] - [Loga.vn]

Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

Câu 28 [52404] - [Loga.vn]

Tiến hành các thí nghiệm:

(1) Cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 (2) Dẫn NH3 qua ống đựng CuO nung nóng

(3) Cho Al vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (4) Cho K vào dung dịch Cu(NO3)2

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm có tạo thành kim loại là:

Câu 29 [54068] - [Loga.vn]

Trong phản ứng nào sau đây hợp chất của crom thể hiện tính oxi hóa?

Câu 30 [35107] - [Loga.vn]

Thành phần chính của quặng xiđerit là
 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook