Chi tiết đề thi

đề hóa knvjwvijw

anhlonglol111
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55416] - [Loga.vn]

Hợp chất X có CTCT: CH3O-CO-CH2CH3 . Tên gọi của X là :

Câu 2 [55551] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu đông phân đơn chức mạch hở của C4H6O2 có thể tham gia phản ứng tráng gương?

Câu 3 [11288] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây không tan trong nước?

Câu 4 [55575] - [Loga.vn]

Thuỷ phẩn chất hữu cơ X trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng, thu được sản phẩm gồm 2 muối và ancol etylic. Chất X là

Câu 5 [29500] - [Loga.vn]

Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat (HCOOCH3) là

Câu 6 [55562] - [Loga.vn]

Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH , số loại trieste được tạo ra tối đa là

Câu 7 [54181] - [Loga.vn]

Metyl propionát là tên gọi của hợp chất nào sau đây?

Câu 8 [9683] - [Loga.vn]

Chất béo là trieste của axit béo với

Câu 9 [6957] - [Loga.vn]

: Xà phòng hóa hoàn toàn 80,6 gam một loại chất béo bằng dd NaOH thu được m gam glixerol và 83,4 gam muối của một axit béo no. Giá trị của m là

Câu 10 [28940] - [Loga.vn]

Este X có công thức cấu tạo thu gọn là CH3COOCH3. Tên gọi của X là

Câu 11 [54193] - [Loga.vn]

Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thì ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là ở đáp án nào sau đây?

Câu 12 [38507] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài?
 

Câu 13 [21637] - [Loga.vn]

Cho CH3COOCH3 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là:

Câu 14 [23351] - [Loga.vn]

Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol?

Câu 15 [55556] - [Loga.vn]

Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là

Câu 16 [54301] - [Loga.vn]

Một este có công thức phân tử C4H8O2 được tạo thành từ ancol metylic và axit nào sau đây :

Câu 17 [53887] - [Loga.vn]

Đun nóng este CH3OOCCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:

Câu 18 [28483] - [Loga.vn]

Chất làm mất màu dung dịch nước brom là

Câu 19 [53924] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất sau: buta-1,3-đien, isopren, 2-metylbut-2-en, đimetyl axetilen, vinyl axetilen. Số chất sau khi

phản ứng hoàn toàn với H2 (dư, xúc tác Ni, t0) tạo ra butan là

Câu 20 [9570] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn tristearin trong môi trường axit thu được?

Câu 21 [52422] - [Loga.vn]

Este C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra ancol etylic. Công thức cấu tạo của este đó

Câu 22 [12230] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat, thu được CO2 và m gam H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch  Ca(OH)2 dư, thu được 20 gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 23 [54150] - [Loga.vn]

Cho este CH3COOC6H5 tác dụng với dung dịch NaOH dư.Sau phản ứng thu được :

Câu 24 [11570] - [Loga.vn]

Este nào sau đây tác dụng với dung dịch kiềm cho 2 muối và nước?

Câu 25 [54291] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo este mạch hở có CTPT là C5H8O2 khi thủy phân tạo ra một axit và một anđehit

Câu 26 [11984] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây đúng?

Câu 27 [30551] - [Loga.vn]

Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?
 

Câu 28 [55396] - [Loga.vn]

Đốt cháy hết a mol este A được 2a mol CO2. A là

Câu 29 [67121] - [Loga.vn]

Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử C5H10O là

Câu 30 [52397] - [Loga.vn]

Cho 23 gam C2H5OH tác dụng với 24 gam CH3COOH (t0, xúc tác H2SO4 đặc) với hiệu suất phản ứng 60%. Khối lượng este thu được là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook