Chi tiết đề thi

đề kiểm tra logarit 1 tiết

RiBDen
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
25
45 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [7256] - [Loga.vn]

Cho a, b là các số thực dương, \[a\ne 1\] và \[\alpha \in R.\] Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 2 [219] - [Loga.vn]

Cho ${{\log }_{a}}b=2$ với $a$, $b$ là các số thực dương và $a$ khác 1. Tính giá trị biểu thức $T={{\log }_{{{a}^{2}}}}{{b}^{6}}+{{\log }_{a}}\sqrt{b}.$

Câu 3 [27231] - [Loga.vn]

Đặt $a={{\log }_{2}}3,b={{\log }_{5}}3.$ Hãy biểu diễn ${{\log }_{6}}45$ theo a,b.

Câu 4 [33897] - [Loga.vn]

Với các số thực $a,b>0$ bất kỳ, rút gọn biểu thức $P=2{{\log }_{2}}a={{\log }_{\frac{1}{2}}}{{b}^{2}}$ ta được:

Câu 5 [17810] - [Loga.vn]

Cho \[0

Câu 6 [23859] - [Loga.vn]

Cho các số thực a, b thỏa mãn ${{\log }_{0,2}}a>{{\log }_{0,2}}b.$ Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 7 [44682] - [Loga.vn]

Một người gửi tiết kiệm với số tiền gửi là A đồng với lãi suất là 6% một năm, biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Sau 10 năm người đó rút ra được số tiền cả gốc lẫn lãi nhiều hơn số tiền ban đầu là 100 triệu đồng. Hỏi người đó phải gửi số tiền A bằng bao nhiêu ?

Câu 8 [41537] - [Loga.vn]

Cho \[{{\log }_{ab}}b=3\] (với \[a > 0,\,\,b > 0,\,\,ab\ne 1\]). Tính \[{{\log }_{\sqrt{ab}}}\left( \frac{a}{{{b}^{2}}} \right)\].

Câu 9 [46499] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)=\ln \left( {{x}^{2}}-5x \right).$ Tìm tập nghiệm S của phương trình.

Câu 10 [16062] - [Loga.vn]

Đầu mỗi tháng anh A gửi vào ngân hàng 3 triệu đồng với lãi suất kép là 0, 6% mỗi tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng (khi ngân hàng đã tính lãi) thì anh A có được số tiền cả lãi và gốc nhiều hơn 100 triệu biết lãi suất không đổi trong quá trình gửi


Câu 11 [15569] - [Loga.vn]

Tích giá trị tất cả các nghiệm của phương trình ${{\left( \log {{x}^{3}} \right)}^{2}}-2\log \sqrt{x}+1=0$ bằng

Câu 12 [27774] - [Loga.vn]

Tìm n biết $\frac{1}{{{\log }_{2}}x}+\frac{1}{{{\log }_{{{2}^{2}}}}x}+\frac{1}{{{\log }_{{{2}^{3}}}}x}+...+\frac{1}{{{\log }_{{{2}^{n}}}}x}=\frac{465}{{{\log }_{2}}x}$ luôn đúng với mọi $x>0,x\ne 1.$

Câu 13 [16042] - [Loga.vn]

Xét các số thực dương x, y thỏa mãn ${{\log }_{3}}\frac{1-y}{x+3xy}=3xy+x+3y-4.$ Tìm giá trị nhỏ nhất ${{P}_{\min }}$ của $P=x+y$


Câu 14 [23066] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của bất phương trình ${{9}^{x}}-2\left( x+5 \right){{3}^{x}}+9\left( 2x+1 \right)\ge 0$ là:

Câu 15 [41] - [Loga.vn]

Cho $x,\,\,y$ là các số thực dương thỏa ${{\log }_{9}}x={{\log }_{6}}y={{\log }_{4}}\left( \frac{x+y}{6} \right).$ Tính tỉ số $\frac{x}{y}$

Câu 16 [24793] - [Loga.vn]

Phương trình \[{{3}^{2x+1}}-{{4.3}^{x}}+1=0\] có hai nghiệm ${{x}_{1}},\text{ }{{x}_{2}}$ trong đó ${{x}_{1}}

Câu 17 [1837] - [Loga.vn]

Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn ${{\log }_{4}}a={{\log }_{25}}b=\log \frac{4b-a}{2}.$ Tính giá trị $\frac{a}{b}$. 

Câu 18 [45616] - [Loga.vn]

Cho \[a,\text{ }b,\text{ }c\text{ }>1.\] Biết rằng biểu thức $P={{\log }_{a}}\left( bc \right)+{{\log }_{b}}\left( ac \right)+4{{\log }_{c}}\left( ab \right)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng m khi ${{\log }_{b}}c=n.$ Tính giá trị $m+n$.

Câu 19 [48751] - [Loga.vn]

Gọi a là giá trị nhỏ nhất của $f(n)=\frac{({{\log }_{3}}2)({{\log }_{3}}3)({{\log }_{3}}4)...({{\log }_{3}}n)}{{{9}^{n}}}$ với \[n\in N,n\ge \text{ }2.\] Có bao nhiêu số n để f (n) = a ?

Câu 20 [33402] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hệ có nghiệm.

Câu 21 [5143] - [Loga.vn]

Gọi \[x\text{ }v\grave{a}\text{ }y\] là các số thực dương thỏa mãn điều kiện ${{\log }_{9}}x={{\log }_{6}}y={{\log }_{4}}\left( x+y \right)$ và $\frac{x}{y}=\frac{-a+\sqrt{b}}{2}$ với a, b là hai số nguyên dương. Tính \[T\text{ }=\text{ }a\text{ }+\text{ }b.\] 

Câu 22 [33412] - [Loga.vn]

Xét các số thực x, y thỏa mãn ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}>1$ và ${{\log }_{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}}}\left( 2x+3y \right)\ge 1.$ Giá trị lớn nhất ${{P}_{max}}$ cửa biểu thức $P=2x+y$ bằng:

Câu 23 [24563] - [Loga.vn]

Phương trình $2{{\log }_{3}}\left( \cot x \right)={{\log }_{2}}\left( \cos x \right)$ có bao nhiêu nghiệm trong

khoảng  ?

Câu 24 [13584] - [Loga.vn]

Cho các số thực $x,\,y$ dương và thỏa mãn $lo{{g}_{2}}\frac{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}}{3xy+{{x}^{2}}}+{{2}^{{{\log }_{2}}({{x}^{2}}+2{{y}^{2}}+1)}}\le {{\log }_{2}}{{8}^{xy}}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\frac{2{{x}^{2}}-xy+2{{y}^{2}}}{2xy-{{y}^{2}}}$.

Câu 25 [13574] - [Loga.vn]

Cho phương trình ${{25}^{1+\sqrt{4-{{x}^{2}}}}}-\left( m+2 \right){{5}^{1+\sqrt{4-{{x}^{2}}}}}+2m+1=0$ với m là tham số thực. Có bao nhiêu số nguyên dương m để phương trình trên có nghiệm thực?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook