Chi tiết đề thi

Đề ôn số 3 kiểm tra và thi học kỳ 2 môn vật lý 11

ctvloga3
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48738] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu 2 [48737] - [Loga.vn]

Cho một tia sáng hẹp, song song đi từ nước (chiết suất của nước bằng 4/3) ra không khí. Sự phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới:

Câu 3 [48736] - [Loga.vn]

Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là

Câu 4 [48735] - [Loga.vn]

Tính chất cơ bản của từ trường là:

Câu 5 [48734] - [Loga.vn]

Cảm ứng từ của dòng điện chạy qua một vòng dây tròn tại tâm của vòng dây sẽ thay đổi như thế nào khi ta tăng đồng thời cả cường độ dòng điện và bán kính vòng dây lên 4 lần?

Câu 6 [48733] - [Loga.vn]

Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với

Câu 7 [48732] - [Loga.vn]

Việc dùng dây cáp quang để truyền tín hiệu trong thông tin và nội soi trong y học là ứng dụng của hiện tượng nào sau đây?

Câu 8 [48731] - [Loga.vn]

Cho tia sáng truyền tới lăng kính như hình 1. Biết lăng kính có góc chiết quang 4$5^0$ , chiết suất \[n=\sqrt{2}\]. Góc khúc xạ của tia sáng ra khỏi lăng kính là:

Câu 9 [48730] - [Loga.vn]

Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều  

Câu 10 [48729] - [Loga.vn]

Một đoạn dây dẫn dài 10 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ, có độ lớn 0,4T. Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,5A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó có độ lớn

Câu 11 [48728] - [Loga.vn]

Hai dòng điện ngược chiều có cường độ $I_1$ = 6 A và $I_2$ = 9 A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, song song, cách nhau 10 cm trong chân không. Cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M cách $I_1$ 6 cm và cách $I_2$ 4 cm có độ lớn là

Câu 12 [48727] - [Loga.vn]

Một chùm sáng hẹp, song song đi từ không khí đến mặt phân cách với nước (chiết suất của nước bằng 4/3) với góc tới 3$0^0$ thì góc khúc xạ trong nước có giá trị xấp xỉ bằng:

Câu 13 [48726] - [Loga.vn]

Dòng điện trong ống dây tăng dần theo thời gian từ 0,2 A đến 0,8 A trong khoảng thời gian 0,01s. Ống dây có hệ số tự cảm 0,5 H. Suất điện động tự cảm trong ống dây có độ lớn

Câu 14 [48725] - [Loga.vn]

Cho biết chiết suất của nước đối với thủy tinh là bằng 0,85. Chiết suất tỉ đối của rượu đối với nước bằng 0,92. Chiết suất tỉ đối của rượu đối với thủy tinh bằng.

Câu 15 [48724] - [Loga.vn]

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì có tiêu cự 25 cm, cách thấu kính 25 cm. Ảnh A’B’ của vật AB qua thấu kính là

Câu 16 [48723] - [Loga.vn]

Một người cận thị đeo kính có độ tụ -2dp thì nhìn rõ được các vật ở xa mà không phải điều tiết. Điểm cực viễn cách mắt người đó một khoảng bằng

Câu 17 [48722] - [Loga.vn]

Một khung dây phẳng, diện tích 10 c$m^2$, gồm 100 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và có độ lớn B = 4.1$0^{-4}$ T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01 s. Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là:

Câu 18 [48721] - [Loga.vn]

Một khung dây tròn bán kính R = 10 cm, gồm 50 vòng dây có dòng điện 10 A chạy qua, đặt trong không khí. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm khung dây là:

Câu 19 [48720] - [Loga.vn]

Chiếu một chùm tia sáng song song tới thấu kính thấy chùm ló là chùm phân kì coi như xuất phát từ một điểm nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 25 cm. Thấu kính đó là thấu kính

Câu 20 [48719] - [Loga.vn]

Một khung dây phẳng đặt trong từ trường đều B = 4.1$0^{-2}$ T. Mặt phẳng khung dây hợp với \[\overrightarrow{B}\] một góc 3$0^0$. Khung dây giới hạn bởi diện tích 10 c$m^2$. Từ thông qua diện tích S có giá trị là

Câu 21 [48718] - [Loga.vn]

Một điện tích 3,2.1$0^{-6}$ C bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,04 T với vận tốc 2.1$0^6$m/s theo phương vuông góc với từ trường. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên điện tích có độ lớn bằng:

Câu 22 [48717] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Lực từ là lực tương tác giữa:

Câu 23 [48716] - [Loga.vn]

Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ cho ảnh thật cách vật AB 150 cm. Thấu kính có tiêu cự 24 cm. Vật AB cách thấu kính

Câu 24 [48715] - [Loga.vn]

Một ống dây có hệ số tự cảm L. Dòng điện qua ống dây giảm từ 2A đến 1A trong thời gian 0,01s. Suất điện động tự cảm sinh ra trong ống dây là 40 V. Tính hệ số tự cảm L?

Câu 25 [48714] - [Loga.vn]

Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự 15 cm cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật tới thấu kính là

Câu 26 [48713] - [Loga.vn]

Hai dây dẫn thẳng, dài có hai dòng điện cùng chiều chạy qua. Chọn phát biểu đúng.

Câu 27 [48712] - [Loga.vn]

Chiết suất của thủy tinh $n_1$ = 1,57; nước có chiết suất $n_2$ = 1,33. Góc giới hạn phản xạ toàn phần tại mặt phân cách giữa thủy tinh và nước là bao nhiêu?

Câu 28 [48711] - [Loga.vn]

Một hạt tích điện chuyển động trong từ trường đều, mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc $v_1$ = 1,8.1$0^{6}$ m/s thì lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt có giá trị $f_1$ = 2.1$0^{-6}$ N. Nếu hạt chuyển động với vận tốc $v_2$ = 4,5.1$0^{7}$ m/s thì lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt có giá trị

Câu 29 [48710] - [Loga.vn]

Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 cm. Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25 cm cần đeo kính sát mắt có độ tụ là:

Câu 30 [48709] - [Loga.vn]

Góc lệch giữa kinh tuyến từ và kinh tuyến địa lí của Trái Đất gọi là

Câu 31 [48708] - [Loga.vn]

Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song, cách nhau 20 cm trong không khí. Dòng điện trong hai dây dẫn có cường độ $I_1$ = 2$I_2$. Biết lực từ tác dụng lên một đoạn dài 25cm của mỗi dây dẫn là 1,8.1$0{-5}$ N. Cường độ của mỗi dòng điện có giá trị

Câu 32 [48707] - [Loga.vn]

Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 36 cm. Đây là thấu kính

Câu 33 [48706] - [Loga.vn]

Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 cm. Khi đeo kính có độ tụ 1 dp, người này sẽ nhìn rõ được những vật gần nhất cách mắt

Câu 34 [48705] - [Loga.vn]

Chiếu một tia sáng từ không khí vào môi trường có chiết xuất n=\[\sqrt{3}\]. Biết rằng tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Góc tới i có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau?

Câu 35 [48704] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

Câu 36 [48703] - [Loga.vn]

Cho chiết suất của nước n = 4/3. Một người nhìn một hòn sỏi nhỏ S nằm ở đáy một bể nước sâu 1,2 (m) theo phương gần vuông góc với mặt nước, thấy ảnh S' nằm cách đáy bể một khoảng bằng

Câu 37 [48702] - [Loga.vn]

Một bản mặt song song có bề dày 10 (cm), chiết suất n = 1,5 được đặt trong không khí. Chiếu tới bản một tia sáng SI có góc tới 4$5^0$. khi đó tia ló khỏi bản sẽ

Câu 38 [48701] - [Loga.vn]

Với một tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối của nước là $n_1$, của thuỷ tinh là $n_2$. Chiết suất tỉ đối khi tia sáng đó truyền từ nước sang thuỷ tinh là:

Câu 39 [48700] - [Loga.vn]

Khi ánh sáng đi từ nước (n = 4/3) sang không khí, góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá trị là:

Câu 40 [48699] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook