Chi tiết đề thi

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ

ctvloga114
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
42
52 phút
100 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51026] - [Loga.vn]

X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng 1 chu kỳ, 2 nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số proton trong nguyên tử X và Y là 33. Nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng?

Câu 2 [51025] - [Loga.vn]

Một hợp chất A được tạo nên bởi cation M2+ và anion X-. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong phân tử A là 144. Số khối của X lớn hơn tổng số hạt trong M là 1. Trong X có số hạt mang điện gấp 1,7 lần số hạt không mang điện. A là hợp chất nào sau đây:

Câu 3 [51024] - [Loga.vn]

Tổng số hạt proton , nơtron , electron trong 2 nguyên tử kim loại X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 12. Hai kim loại X và Y là:

Câu 4 [51023] - [Loga.vn]

Cấu hình electron nào sau đây là của ion S2- (Z=16):

Câu 5 [51022] - [Loga.vn]

Dãy gồm các ion X+, Y- và các nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là:

Câu 6 [51021] - [Loga.vn]

Một kim loại M có số khối bằng 54, tổng số hạt (p + n + e) trong ion X2+ là 78. M là nguyên tố nào sau đây:

Câu 7 [51020] - [Loga.vn]

Vị trí của nguyên tố X có Z= 23 trong hệ thống tuần hoàn là:

Câu 8 [51019] - [Loga.vn]

Phương trình nào sau đây đặc trưng cho biến đổi hóa học

Câu 9 [51018] - [Loga.vn]

Ion M3+ có cấu hình electron lớp vỏ ngoài cùng là 2s22p6.

Tên nguyên tố và cấu hình electron của M là :

Câu 10 [51017] - [Loga.vn]

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron hai lớp bên ngoài là 3d24s2. Tổng số electron trong một nguyên tử của X là

Câu 11 [51016] - [Loga.vn]

Ion nào sau đây không có cấu hình electron của khí hiếm ?

Câu 12 [51015] - [Loga.vn]

Tổng số các hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 40. Biết số hạt nơtron lớn hơn số hạt proton là 1.

Cho biết nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố nào sau đây ?

Câu 13 [51014] - [Loga.vn]

Trong nguyên tử một nguyên tố X có 29 electron và 35 nơtron.

Số khối và số lớp electron của nguyên tử X lần lượt là

Câu 14 [51013] - [Loga.vn]

Cho biết cấu hình electron của X và Y lần lượt là : X : 1s22s22p63s23p3 và Y : 1s22s22p63s23p64s1

Nhận xét nào sau đây là đúng ?

Câu 15 [51012] - [Loga.vn]

Cho biết sắt có số hiệu nguyên tử là 26. Cấu hình electron của ion Fe2+ là

Câu 16 [51011] - [Loga.vn]

Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 82, biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Kí hiệu hoá học của X là:

Câu 17 [51010] - [Loga.vn]

Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. Nguyên tố R và cấu hình electron là :

Câu 18 [51009] - [Loga.vn]

Một nguyên tử của nguyên tố M có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Ở dạng đơn chất, phân tử M có bao nhiêu nguyên tử ?

Câu 19 [51008] - [Loga.vn]

Trong nguyên tử Y có tổng số proton, nơtron và electron là 26.

Hãy cho biết Y thuộc về loại nguyên tử nào sau đây ? (Biết rằng Y là nguyên tố hoá học phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất).

Câu 20 [51007] - [Loga.vn]

Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron lớp ngoài cùng là 6.

Cho biết X thuộc về nguyên tố hoá học nào sau đây ?

Câu 21 [51006] - [Loga.vn]

Các electron thuộc các lớp K, L, M, N, trong nguyên tử khác nhau về :

Câu 22 [51005] - [Loga.vn]

So sánh khối lượng của electron với khối lượng hạt nhân nguyên tử, nhận định nào sau đây là đúng ?

Câu 23 [51004] - [Loga.vn]

Hiđro có ba đồng vị là Oxi có ba đồng vị là  Trong nước tự nhiên, loại phân tử nước có khối lượng phân tử nhỏ nhất là:

Câu 24 [51003] - [Loga.vn]

Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học được phân biệt bởi đại lượng nào sau đây ?

Câu 25 [51002] - [Loga.vn]

Electron được phát minh năm 1897 bởi nhà bác học người Anh
Tom–xơn (J.J. Thomson). Từ khi được phát hiện đến nay, electron đã đóng vai trò to lớn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống như : năng lượng, truyền thông và thông tin...

Trong các câu sau đây, câu nào sai ?

Câu 26 [51001] - [Loga.vn]

các ion và nguyên tử: Ne, Na+, F- có điểm chung là:

Câu 27 [51000] - [Loga.vn]

Nguyên tố M có 4 lớp electron và có 6 electron độc thân. Vậy M là:

Câu 28 [50999] - [Loga.vn]

nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm VII B. Cấu hình electron nguyên tử của X là:

Câu 29 [50998] - [Loga.vn]

cấu hình electron của Co3+ là:

Câu 30 [50997] - [Loga.vn]

Nguyên tố ở chu kỳ 5, nhóm VII A có cấu hình electron hóa trị là:

Câu 31 [50996] - [Loga.vn]

Các đơn chất của các nguyên tố nào sau đây có tính chất hóa học tương tự nhau?

Câu 32 [50995] - [Loga.vn]

Cho các ion có cùng cấu hình electron: bán kính giảm dần theo dãy nào dưới đây?

Câu 33 [50994] - [Loga.vn]

Ba nguyên tố A( Z=11), B( Z=12), C( Z=13) có hidroxit tương ứng là X,Y,T. Chiều tăng dần tính baz của các hidroxit này là:

Câu 34 [50993] - [Loga.vn]

Hai nguyên tố X và Y cùng một chu kỳ và ở 2 phân nhóm chính kế tiếp nhau có tổng số proton trong 2 hạt nhân nguyên tử là 25. X và Y thuộc chu kỳ và nhóm nào sau đây trong bảng tuần hoàn?

Câu 35 [50992] - [Loga.vn]

Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO3. R thuộc nhóm và có công thức hợp chất khí với hidro là:

Câu 36 [50991] - [Loga.vn]

hợp chất M được tạo thành từ cation X+ và anion Y3- mỗi ion đều do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố phi kim tạo nên. Biết tổng số proton trong X+ bằng 11 và trong Y3- là 47. Hai nguyên tố trong Y3- thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn và có số thứ tự cách nhau 7 đơn vị.

 

Câu 37 [50990] - [Loga.vn]

Oxit Y có công thức M2O. Tổng số hạt cơ bản(p,n,e) trong B là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28. Vậy Y là chất nào dưới đây?

Câu 38 [50989] - [Loga.vn]

Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tố Cr là:

Câu 39 [50988] - [Loga.vn]

cho các ion sau: Na+, Li+, K+, Fe2+, O2-. Số ion có cùng số electron là:

Câu 40 [50987] - [Loga.vn]

cation X3+ và anion  Y2- đều có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. kí hiệu nguyên tố X,Y là:

 

Câu 41 [50986] - [Loga.vn]

ion X có 18 electron và 16 proton . Vậy ion X mang điện tích là:

Câu 42 [50985] - [Loga.vn]

Trong môt nguyên tử:

  1. số proton bằng số electron.
  2. tổng điện tích các proton bằng điện tích hạt nhân Z.
  3. số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.
  4. tổng số proton và số electron gọi là số khối.
  5. tổng số proton và số nơtron gọi là số khối.

số mệnh đề phát biểu đúng là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook