Chi tiết đề thi

ĐỀ SỐ 3

ctvhoahoc2
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [41477] - [Loga.vn]

Một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa cây quả dẹt với cây quả bầu dục (P), thu được F1 gồm toàn cây quả dẹt. Cho cây F1 lai với cây đồng hợp lặn về các cặp gen, thu được đời con có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ 1 cây quả dẹt : 2 cây quả tròn : 1 cây quả bầu dục. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Cho tất cả các cây quả tròn và quả bầu dục F2 giao phấn với nhau thu được F3. Tiếp tục cho F3 giao phấn ngẫu nhiên qua 2 thế hệ nữa thu được F5. Lấy ngẫu nhiên một hạt F5 đem trồng, theo lý thuyết, xác suất để cây này có kiểu hình quả bầu dục là:

Câu 2 [41476] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật lưỡng bội, lai hai dòng thuần chủng thân cao, hoa trắng với thân thấp, hoa đỏ thu được F1 100% thân cao, hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ 9 cao, đỏ : 3 cao, trắng : 3 thấp, đỏ : 1 thấp, trắng. Cho các cây cao, trắng và thấp, đỏ ở F2 tạp giao tỉ lệ cây thân cao, hoa đỏ ở đời con chiếm tỉ lệ:

Câu 3 [41475] - [Loga.vn]

Điều nào không cần thiết đối với hấp thụ chủ động?

Câu 4 [41474] - [Loga.vn]

Đối với động vật, ánh sáng không có tác dụng

Câu 5 [41473] - [Loga.vn]

Khi cường độ kích thích gây khử cực ở sợi trục tăng làm

Câu 6 [41472] - [Loga.vn]

Đột biến làm giảm số lượng gen trên NST, làm mất cân bằng gen nên thường gây chết đối với thể đột biến. Dạng đột biến này được ứng dụng

Câu 7 [41471] - [Loga.vn]

Đáp án B.

NADPH được hình thành trong con đường electron không vòng. Con đường này cần có sự tham gia của 2 hệ PS I và II.

Câu 8 [41470] - [Loga.vn]

Con đường trao đổi chất nào chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu khí ở thực vật?

Câu 9 [41469] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật?

Câu 10 [41468] - [Loga.vn]

Theo quan niệm của Đacuyn về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 11 [41364] - [Loga.vn]

Một gam chất béo trong hô hấp hiếu khí sẽ tạo ra số ATP gấp bao nhiêu lần so với một gam cacbohidrat?

Câu 12 [41363] - [Loga.vn]

Nói về quá trình nhân đôi ADN ở vi khuẩn E.Coli cho các phát biểu sau:

 1. Cả 2 mạch mới đều được tổng hợp gián đoạn.
 2. Sự nhân đôi ADN đúng bằng số lần phân đôi tế bào.
 3. Nguyên liệu để tổng hợp nên mạch liên tục trong một chạc sao chép là 4 loại nucleotit A, T, G, X.
 4. Quá trình nhân đôi có sự tham gia của enzym ARN polymeraza.

Số phát biểu chính xác là:

Câu 13 [41362] - [Loga.vn]

Khi ánh sáng chiếu vào một phía, ngọn cây hướng về phía ánh sáng chiếu. Hiện tượng này gọi là

Câu 14 [41361] - [Loga.vn]

Mối quan hệ nào sau đây đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các loài tham gia?

Câu 15 [41360] - [Loga.vn]

Môi trường sống của loài sán lá gan ở trong ống tiêu hóa của loài trâu, bò, lợn,…là gì?

Câu 16 [41359] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm di truyền của gen lặn quy định tính trạng thường nằm trên NST giới tính X?

Câu 17 [41358] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ, kiểu gen Aa quy định hoa vàng, kiểu gen aa quy định hoa trắng. Cho các quần thể sau:

 1. 50% cây hoa đỏ: 50% cây hoa vàng.
 2. 25% cây hoa đỏ: 50% cây hoa trắng: 25% cây hoa vàng.
 3. 75% cây hoa vàng: 25% cây hoa trắng.
 4. 16% cây hoa đỏ: 48% cây hoa vàng: 36% cây hoa trắng.

Có bao nhiêu quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

Câu 18 [41357] - [Loga.vn]

Khi nói về giới hạn sinh thái, điều nào sau đây không đúng?

Câu 19 [41356] - [Loga.vn]

Cho các thông tin:

 1. Làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.
 2. Không làm thay đổi thành phần, số lượng gen trên NST.
 3. Xảy ra ở cả động vật và thực vật.
 4. Làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN.
 5. Làm xuất hiện các alen mới trong quần thể.

Trong 5 thông tin trên thì có bao nhiêu thông tin là đặc điểm chung của đột biến đảo đoạn NST và đột biến lệch bội dạng thể một?

Câu 20 [41355] - [Loga.vn]

Ở người tính trạng nhóm máu hệ ABO do 1 gen có 3 alen nằm trên NST thường quy định. Ở một quần thể người đang cân bằng di truyền về tính trạng nhóm máu và có tần số IA = IB = IO. Xét một phả hệ trong quần thể:

Cho các phát biểu sau:

 1. Có 8 người trong phả hệ đã biết kiểu gen.
 2. Nếu III1 là máu O thì người III2 chắc chắn có kiểu gen dị hợp về máu A.
 3. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III sinh một đứa con có nhóm máu khác họ là 57,67%.
 4. Cặp vợ chồng ở thế hệ III có thể sinh ra đời con có đủ 4 loại nhóm máu.

Số phát biểu đúng là:

Câu 21 [41354] - [Loga.vn]

Ruồi giấm bộ NST 2n = 8. Trên mỗi cặp NST thường xét 2 cặp gen dị hợp, trên cặp NST giới tính xét 2 locut gen trên vùng tương đồng của X và Y. Biết không có đột biến xảy ra. Một cá thể ruồi giấm đực có kiểu gen dị hợp về các gen đang xét cho số loại tinh trùng tối đa là

Câu 22 [41353] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, tính trạng khối lượng quả do nhiều cặp gen quy định nằm trên các cặp NST khác nhau di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp. Cho cây có quả nặng nhất 120g lai với cây có quả nhẹ nhất 60g được F1. Cho F1 giao phấn tự do được F2 có 7 loại kiểu hình về tính trạng khối lượng quả. Ở F2, loại cây có quả nặng 90g chiếm tỉ lệ

Câu 23 [41352] - [Loga.vn]

Ở bò, gen A nằm trên NST thường quy định chân cao trội hoàn toàn so với a quy định chân thấp. Trong một trại chăn nuôi có 20 con đực giống chân cao và 200 con cái chân thấp. Quá trình ngẫu phối đã sinh ra đời con có 80% cá thể chân cao, 20% cá thể chân thấp. Trong số 15 con bò đực trên, có bao nhiêu con có kiểu gen dị hợp?

Câu 24 [41351] - [Loga.vn]

Khi lai cà chua quả màu đỏ, dạng tròn với cà chua quả màu vàng, dạng bầu dục ở F1 thu được 100% quả màu đỏ, dạng tròn. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 tổng số 150 cây, trong đó có 99 cây quả màu đỏ, dạng tròn. Cho rằng mỗi gen quy định một tính trạng, không có đột biến xảy ra, mọi diễn biến của quá trình sinh giao tử đực và cái giống nhau. Tần số hoán vị gen là

Câu 25 [41350] - [Loga.vn]

Điểm khác nhau cơ bản của hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên là ở chỗ:

Câu 26 [41349] - [Loga.vn]

Trong quan hệ hỗ trợ cùng loài, sự quần tụ giúp cho sinh vật:

 1. Dễ dàng săn mồi và chống được kẻ thù hơn.
 2. Hình thành các vùng lãnh thổ khác nhau của từng cặp trong đàn.
 3. Dễ kết cặp trong mùa sinh sản.
 4. Chống chọi với điều kiện bất lợi của tự nhiên.
 5. Thúc đẩy quá trình chọn lọc tự nhiên.

Phương án đúng là:

Câu 27 [41348] - [Loga.vn]

Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lý thuyết, ở đời con của phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe, loại cá thể chỉ có hai alen trội chiếm tỉ lệ

Câu 28 [41347] - [Loga.vn]

Ở người, bộ phận có vai trò quan trọng nhất trong trao đổi khí là:

Câu 29 [41346] - [Loga.vn]

Các chất dưới đây là enzim, trừ:

Câu 30 [41345] - [Loga.vn]

Trong số các trường hợp sau, có bao nhiêu trường hợp mà một alen có thể bị loại bỏ hoàn toàn nhanh chóng khỏi quần thể giao phối lưỡng bội?

 1. Gen trội gây chết ở trạng thái đồng hợp.
 2. Gen lặn làm mất khả năng sinh sản.
 3. Gen trội gây chết ở cả trạng thái đồng hợp và dị hợp.
 4. Gen lặn gây chết ở giai đoạn hợp tử.

Câu 31 [41344] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung cho tất cả các nhân tố tiến hóa?

Câu 32 [41343] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật lưỡng bội, cho cây có hoa đỏ tự thụ phấn được F1 có 3 loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Trong số những cây hoa đỏ ở F1, loại cây thuần chủng chiếm tỉ lệ

Câu 33 [41341] - [Loga.vn]

Xét các trường hợp sau:

 1. Gen nằm trên NST giới tính ở vùng tương đồng và trên một cặp NST có nhiều cặp gen.
 2. Gen nằm trong tế bào chất (trong ti thể hoặc lục lạp) và trong mỗi bào quan có nhiều gen.
 3. Gen nằm trên NST thường và trên mỗi cặp NST có nhiều cặp gen.
 4. Gen nằm trên NST thường và trên mỗi cặp NST có ít cặp gen.
 5. Gen nằm trong tế bào chất (trong ti thể hoặc lục lạp) và trong mỗi bào quan có ít gen.
 6. Gen nằm trên NST giới tính Y ở vùng không tương đồng và trên một NST có nhiều gen.

Trong các trường hợp trên, có bao nhiêu trường hợp gen không tồn tại thành cặp alen?

Câu 34 [41340] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

 1. Lai thuận nghịch là phương pháp duy nhất để xác định 1 gen nào đó nằm ở tế bào chất.
 2. Lai xa kèm đa bội hóa là phương pháp duy nhất tạo thể song nhị bội.
 3. Chuyển đoạn NST là đột biến cấu trúc NST làm thay đổi số lượng nhóm gen liên kết.
 4. Gen gây bạch tạng là 1 gen đa hiệu.

Số phát biểu đúng là:

Câu 35 [41338] - [Loga.vn]

Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,3BB + 0,4Bb + 0,3bb = 1. Biết rằng cơ thể có kiểu gen bb không có khả năng sinh sản. Trải qua một số thế hệ tự thụ phấn liên tiếp người ta quan sát thấy cứ 11 cây mới xuất hiện một cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp. Quần thể trên đã trải qua bao nhiêu thế hệ tự thụ?

Câu 36 [41337] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, alen A nằm trên NST thường quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng được F1, các cây F1 tự thụ phấn được F2. Cho rằng khi sống trong một môi trường thì mỗi kiểu gen chỉ quy định một kiểu hình. Theo lý thuyết, sự biểu hiện của tính trạng màu hoa ở thế hệ F2 sẽ là

Câu 37 [41335] - [Loga.vn]

Ở trường hợp nào sau đây, đột biến gen lặn sẽ nhanh chóng được biểu hiện trong quần thể?

Câu 38 [41334] - [Loga.vn]

Hệ tuần hoàn kín gặp ở:

Câu 39 [41332] - [Loga.vn]

Mỗi phân tử ARN vận chuyển

Câu 40 [41331] - [Loga.vn]

Khi nói về kích thước quần thể, điều nào sau đây không đúng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook