Chi tiết đề thi

đề thi hóa 12

vuvan
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [20059] - [Loga.vn]

Nhiệt phân hoàn toàn một muối X thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho chất rắn Y vào dung dịch HCl dư, thấy chất rắn không tan. Vậy muối X

Câu 2 [14819] - [Loga.vn]

Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:

Câu 3 [11652] - [Loga.vn]

Cho một mẫu hợp kim (Zn – Mg – Ag) vào dung dịch CuCl2, sau phản ứng thu được hỗn hợp 3 kim loại gồm :

Câu 4 [32883] - [Loga.vn]

Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 0,08 mol NaHCO3 và 0,04 mol CaCl2, sau phản ứng thu được 7 gam kết tủa và thấy thoát ra 0,896 lít khí (đktc). Giá trị của m là

Câu 5 [14764] - [Loga.vn]

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là:

Câu 6 [13357] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?           

Câu 7 [24014] - [Loga.vn]

"Nước đá khô" không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là

Câu 8 [52399] - [Loga.vn]

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất có ký hiệu hóa học là

Câu 9 [26145] - [Loga.vn]

Trong các kim loại vàng, bạc, đồng nhôm. Kim loại nào dẫn điện tốt nhất?

Câu 10 [35511] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Na, Ba, Cr, Fe. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo thành dung dịch bazơ là
 

Câu 11 [12057] - [Loga.vn]

Cấu hình electron của nguyên tử Cu (Z=29) ở trạng thái cơ bản là

     

 

Câu 12 [38133] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng:
 

Câu 13 [35899] - [Loga.vn]

Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3–, Cl–, SO42–. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là

Câu 14 [7426] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng: Fe(NO3)2  X + NO2 + O2. Chất X là

Câu 15 [36149] - [Loga.vn]

Cho một mẩu kim loại Ba vào dung dịch Al2(SO4)3 hiện tượng luôn đúng là:
 

Câu 16 [10026] - [Loga.vn]

 Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là

Câu 17 [4669] - [Loga.vn]

Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại Ag?

Câu 18 [38281] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây bị hòa tan khi phản ứng với dung dịch NaOH loãng?
 

Câu 19 [12154] - [Loga.vn]

 Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+, Fe3+, … Để xử lí sơ bộ nước thải trên, làm giảm nồng độ các ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng chất nào sau đây?

Câu 20 [32674] - [Loga.vn]

Cho dãy các ion kim loại: Na+, Al3+, Fe2+, Cu2+. Ở cùng điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là

Câu 21 [23358] - [Loga.vn]

Cho 26,5 gam M2CO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại M là

Câu 22 [11482] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Na; Al; Cu; Fe; Ag. Số kim loại tác dụng được với dung dịch Fe2(SO4)3 là:

Câu 23 [35439] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây, kim loại bị ăn mòn điện hóa học? 
 

Câu 24 [4938] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được 3,92 lít NO2 (ở dktc là sản phẩm khử duy nhất ). Kim loại M là?

Câu 25 [12235] - [Loga.vn]

Criolit dùng trong khi điện phân nóng chảy Al2O3 có công thức là

Câu 26 [37642] - [Loga.vn]

Cho các phát biểunàosau đây :
Cho các phát biểunàosau đây :
    A. Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo
    B. Mg cháy trong khí CO2 ở nhiệt độ cao.
    C. Phèn chua có công thức Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
    B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện.
Số phát biểu đúng là ?
 

Câu 27 [35276] - [Loga.vn]

Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư
 

Câu 28 [28562] - [Loga.vn]

Dung dịch Ba(HCO3)2 phản ứng với dung dịch nào sau đây không xuất hiện kết tủa?

Câu 29 [23665] - [Loga.vn]

Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là

Câu 30 [32673] - [Loga.vn]

Khi không có không khí, hai kim loại nào sau đây đều tác dụng với HCl trong dung dịch theo cùng tỉ lệ số mol?

Câu 31 [6791] - [Loga.vn]

Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12) là

Câu 32 [35912] - [Loga.vn]

Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là
 

Câu 33 [33002] - [Loga.vn]

Thí nghiệm nào sau đây xảy ra sự oxi hóa kim loại?

Câu 34 [11404] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 35 [28567] - [Loga.vn]

Cặp chất nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

Câu 36 [35862] - [Loga.vn]

Đốt cháy 19,04 gam bột Fe trong oxi, sau một thời gian thu được 24,8 gam rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch chứa x KHSO4 và y mol KNO3, thu được dung dịch Y chứa các muối trung hòa và hỗn hợp khí Z gồm NO và H2 (tỉ lệ mol 1 : 1). Cho dung dịch NaOH dư vào Y (không có mặt oxi), thu được 35,53 gam kết tủa. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của x - y là?
 

Câu 37 [11323] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn Fe?

Câu 38 [14794] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây tác dụng mãnh liệt với nước ở nhiệt độ thường?

Câu 39 [11397] - [Loga.vn]

Silic phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?

Câu 40 [7315] - [Loga.vn]

Dãy kim loại nào sau đây tác dụng với dd HCl và khí Cl2 cho cùng một muối?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook