Chi tiết đề thi

Đề thi học kì 1 môn hóa lớp 11

ctvloga216
9 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52518] - [Loga.vn]

Cho thí nghiệm như hình vẽ, bên trong bình có chứa khí NH3, trong chậu thủy tinh chứa nước có nhỏ vài giọt phenolphthalein. Hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm là:

Câu 2 [52514] - [Loga.vn]

Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100 ml dung dịch gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là:

Câu 3 [52512] - [Loga.vn]

Dung dịch X gồm a mol Na+; 0,15 mol K+; 0,1 mol HCO3-; 0,15 mol CO32- và 0,05 mol SO42-. Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là:

Câu 4 [52509] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 13 gam Zn trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X và 0,448 lít khí N2 (đktc). Khối lượng muối trong dung dịch X là:

Câu 5 [52507] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hóa học NaOH + HCl → NaCl + H2O. Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion rút gọn với phản ứng trên?

Câu 6 [52505] - [Loga.vn]

Dãy gồm các ion có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là:

Câu 7 [52502] - [Loga.vn]

Khi trộn 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,125M với 400 ml dung dịch HCl 0,05M thu được dung dịch có pH là:

Câu 8 [52501] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2 và Pb(OH)2. Số chất có tính chất lưỡng tính là:

Câu 9 [52500] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất sau: HCl, H2SO4, H3PO4, NaOH, C2H5OH, Ba(OH)2, Fe(NO3)3, NH4Cl, KAlO2. Số chất điện li mạnh là:

Câu 10 [52496] - [Loga.vn]

Cho 0,56 lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 0,05M. Tính khối lượng kết tủa thu được.?

Câu 11 [52492] - [Loga.vn]

Cho 100 ml dung dịch HNO3 1,0 M (dung dịch A) vào 100 ml dung dịch KOH 1,0M (dung dịch B). Tính pH của dung dịch A và dung dịch B.

Câu 12 [52488] - [Loga.vn]

Cho muối NH4Cl tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH đun nóng thì thu được 5,6 lít (đktc) một chất khí. Nồng độ mol/l của dung dịch NaOH đã dùng là

Câu 13 [52486] - [Loga.vn]

Để phân biệt dung dịch Na3PO4 và dung dịch NaNO3 nên dùng thuốc thử nào sau đây?

Câu 14 [52485] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây lưỡng tính?

Câu 15 [52484] - [Loga.vn]

Dung dịch nào sau đây có pH = 7?

Câu 16 [52483] - [Loga.vn]

Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp nào không xảy ra phản ứng với nhau?

Câu 17 [52481] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol CuO và 0,1 mol Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 18 [52479] - [Loga.vn]

Khí NH3 làm quì tím ẩm chuyển sang màu

Câu 19 [52475] - [Loga.vn]

Dung dịch nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl loãng?

Câu 20 [52473] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một Hidrocacbon A thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Công thức phân tử của A là?

Câu 21 [52471] - [Loga.vn]

Phân tích hợp chất hữu cơ A thấy chứa % theo khối lượng như sau: 40%C; 6,67%H, còn lại là của Oxi. Xác định CTPT A biết MA= 60 đvC.

Câu 22 [52469] - [Loga.vn]

Hidrocacbon nào sau đây có tỉ khối so với H2 bằng 15?

Câu 23 [52468] - [Loga.vn]

CH4 có bao nhiêu liên kết đơn?

Câu 24 [52466] - [Loga.vn]

Khói trắng còn là tên gọi chất nào sau đây?

Câu 25 [52464] - [Loga.vn]

Kẽm photphua(Zn3P2) còn có tên gọi là?

Câu 26 [52463] - [Loga.vn]

Amoni nitrit là tên gọi muối nào sau đây?

Câu 27 [52462] - [Loga.vn]

Anion nitrat là tên gọi ion nào sau đây?

Câu 28 [52460] - [Loga.vn]

Fe(NO3)3 có tên gọi là?

Câu 29 [52458] - [Loga.vn]

Câu trả lời nào dưới đây không đúng khi nói về axit photphoric?

Câu 30 [52456] - [Loga.vn]

Để tạo độ xốp cho một số loại bánh,cóthể dùng muối nào sau đây làm bột nở?

Câu 31 [52454] - [Loga.vn]

Phản ứng nào sau đây viết sai?(các phản ứng đều xúc tác nhiệt độ)

Câu 32 [52451] - [Loga.vn]

Nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được sản phẩm gồm?

Câu 33 [52448] - [Loga.vn]

Phản ứng nào sau đây N2 thể hiện tính khử?

Câu 34 [52441] - [Loga.vn]

Hoà tan hoàn toàn 5,6 gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư thì thu được V lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất (đktc). Giá trị của V là:

Câu 35 [52439] - [Loga.vn]

Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết 3 dung dịch không màu bị mất nhãn: NaCl, NaNO3, Na3PO4

Câu 36 [52437] - [Loga.vn]

Cho 10g CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí CO2(đktc). Giá trị V là?

Câu 37 [52435] - [Loga.vn]

Dung dịch HNO3 0,01M có pH bằng?

Câu 38 [52434] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời sai :

Câu 39 [52433] - [Loga.vn]

Cho phương trình hóa học của phản ứng ở dạng ion thu gọn:

            CO32-    +   2H+    →    H2O    +   CO2

Phương trình ion thu gọn trên là của phương trình dạng phân tử nào sau đây

Câu 40 [52431] - [Loga.vn]

Dãy các chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook