Chi tiết đề thi

Đề thi học kì môn Vật lý trường THPT Nam Trực - Nam Định - Năm 2018 có lời giải chi tiết

ctvloga4
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [39500] - [Loga.vn]

Cho phương trình sóng tại nguồn O là u = acos(ωt), λ gọi là bước sóng, v là tốc độ truyền sóng, f là tần số sóng. Điểm M nằm trên phương truyền sóng cách O một đoạn x sẽ dao động chậm pha hơn nguồn O là

Câu 2 [39499] - [Loga.vn]

Vật nặng khối lượng m thực hiện dao động điều hòa với phương trình \[{{x}_{1}}=\text{ }{{A}_{1}}cos\left( \omega t\text{ }+\text{ }\pi /3 \right)\text{ }cm\] thì cơ năng là \[{{W}_{1}},\] khi thực hiện dao động điều hòa với phương trình \[{{x}_{2}}=\text{ }{{A}_{2}}cos\left( \omega t \right)\text{ }cm\] thì cơ năng là \[{{W}_{2}}=\text{ }25{{W}_{1}}.\] Khi vật thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động trên thì cơ năng là W. Hệ thức đúng là

Câu 3 [39498] - [Loga.vn]

Một điện tích dịch chuyển dọc theo một đường sức trong một điện trường đều, khi quãng đường dịch chuyển giảm 4 lần thì độ lớn công của lực điện trường

Câu 4 [39497] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có khối lượng m, dao động điều hòa với li độ s, li độ góc là α, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Độ lớn lực kéo về là

Câu 5 [39496] - [Loga.vn]

Sóng dọc không có tính chất nào nêu dưới đây?

Câu 6 [39495] - [Loga.vn]

Tại nguồn O có một sóng cơ lan truyền trên mặt nước với tần số f = 20 Hz và tốc độ truyền sóng là 70 cm/s. Hai điểm M và N trên mặt nước, thuộc cùng một phương truyền sóng cách O lần lượt là 20,5 cm và 50 cm. Số điểm dao động cùng pha với nguồn O trong khoảng MN là

Câu 7 [39494] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chu kì dao động điều hoà là 1 s. Giữ nguyên vị trí con lắc và cắt bỏ đi 3/8 chiều dài của nó thì chu kì dao động mới của con lắc là

Câu 8 [39493] - [Loga.vn]

Trong phương trình dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ) thì (ωt + φ) gọi là

Câu 9 [39490] - [Loga.vn]

Điều kiện để có hiện tượng cộng hưởng cơ là

Câu 10 [39488] - [Loga.vn]

Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên có đặc điểm

Câu 11 [39486] - [Loga.vn]

Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 17 cm, dao động theo phương trình \[{{u}_{A}}=\text{ }{{u}_{B}}=\text{ }4cos\left( 40\pi t \right)\text{ }cm.\] Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng 80 cm/s. M là một điểm trên mặt nước cách A, B lần lượt là 20 cm và 32 cm. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu cắt cạnh MB là

Câu 12 [39481] - [Loga.vn]

Để đo tốc độ truyền sóng v trên mặt chất lỏng, người ta cho nguồn dao động theo phương thẳng đứng với tần số f = 100 Hz ± 0,02% chạm vào mặt chất lỏng để tạo thành các vòng tròn đồng tâm lan truyền ra xa. Đo khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp trên cùng một phương truyền sóng thì thu được kết quả d = 0,48 m ± 0,66%. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây AB là

Câu 13 [39480] - [Loga.vn]

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương có phương trình là \[{{x}_{1}}=\text{ }{{A}_{1}}cos\left( \omega t\text{ }+\text{ }{{\varphi }_{1}} \right),\text{ }{{x}_{2}}=\text{ }{{A}_{2}}cos\left( \omega t\text{ }+\text{ }{{\varphi }_{2}} \right)\text{ }.\] Chất điểm có biên độ A cực tiểu khi

Câu 14 [39477] - [Loga.vn]

Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, đồ thị li độ theo thời gian của hai chất điểm như hình vẽ. Tỉ số gia tốc của chất điểm 1 và chất điểm 2 tại thời điểm t = 1,6 s bằng

Câu 15 [39469] - [Loga.vn]

Một chất điểm có tần số dao động riêng \[{{f}_{0}}=\text{ }2\text{ }Hz\] đang dao động dưới tác dụng của ngoại lực cưỡng bức có phương trình \[F\text{ }=\text{ }{{F}_{0}}cos\left( 2\pi t \right)\text{ }N.\] Để biên độ dao động chất điểm cực đại thì chất điểm phải dao động chu kỳ là

Câu 16 [39466] - [Loga.vn]

Vectơ cường độ điện trường tại một điểm do điện tích điểm Q gây ra có

Câu 17 [39463] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc \[{{\alpha }_{0}}=\text{ }0,1\] rad tại nơi có \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}.\] Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ dài s = \[5\sqrt{3}\] cm với vận tốc v = 20 cm/s. Độ lớn gia tốc tiếp tuyến của vật khi nó đi qua vị trí có li độ 4 cm là

Câu 18 [39461] - [Loga.vn]

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số \[{{x}_{1}}={{A}_{1}}\sin \left( \omega t+\frac{\pi }{2} \right)\] và \[{{x}_{2}}={{A}_{2}}\sin \left( \omega t-\frac{\pi }{6} \right)\]. Đây là hai dao động

Câu 19 [39459] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng 4 cm. Lực đẩy giữa chúng là \[3,{{6.10}^{-4}}N.\] Để lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng \[2,{{5.10}^{-4}}N\] thì khoảng cách giữa chúng là

Câu 20 [39457] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Ở li độ x, vật có vận tốc v. Hệ thức nào dưới đây sai?

Câu 21 [39452] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài là 0,5 m treo vào trần của tàu hỏa. Con lắc chịu tác dụng của ngoại lực khi tàu hỏa gặp chỗ nối của đường ray, khoảng cách giữa các chỗ nối là 24 m. Lấy \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}\] và \[{{\pi }^{2}}=\text{ }10.\] Con lắc dao động với biên độ lớn nhất khi đoàn tàu chuyển động thẳng đều với vận tốc xấp xỉ là

Câu 22 [39451] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hòa của một vật?

Câu 23 [39449] - [Loga.vn]

Hai con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Hai vật nặng có cùng khối lượng. Vị trí cân bằng của hai dao động đều nằm trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với trục Ox. Đồ thị (1), (2) lần lượt biểu diễn mối liên hệ giữa lực kéo về \[{{F}_{kv}}\] và li độ x của con lắc 1 và con lắc 2. Biết tại thời điểm t, hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo cùng một chiều. Sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất bằng 0,5 s con lắc 1 có động năng bằng W và bằng một nửa cơ năng của nó, thì thế năng của con lắc 2 khi đó có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 24 [39447] - [Loga.vn]

Tốc độ truyền sóng là tốc độ

Câu 25 [39446] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100 g và lò xo có độ cứng k = 40 N/m treo thẳng đứng. Cho con lắc dao động điều hòa với biên độ A = 3 cm. Lấy \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}.\] Động năng của con lắc khi vật qua vị trí lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu là

Câu 26 [39406] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A. Biết trong một chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn vận tốc không vượt quá \[20\pi \sqrt{3}\] cm/s là 2T/3 . Tốc độ cực đại có giá trị là

Câu 27 [39405] - [Loga.vn]

Cộng hưởng cơ là hiện tượng

Câu 28 [39404] - [Loga.vn]

Sóng cơ lan truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình là u = 4cos(20πt – 0,4πx) mm; x tính bằng xentimét, t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng trong môi trường là

Câu 29 [39401] - [Loga.vn]

Một nguồn phát sóng dọc tại O có phương trình: \[{{u}_{0}}=\text{ }2cos\left( 4\pi t \right)\text{ }cm,\] tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Gọi M và N là hai phần tử trên cùng một phương truyền sóng có độ lệch pha 2π/3 rad. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai phần tử M và N trong quá trình truyền sóng là

Câu 30 [39398] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ có khối lượng m, treo ở đầu một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, dài l. Con lắc đơn đó dao động điều hòa với tần số riêng là f, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi đó

Câu 31 [39395] - [Loga.vn]

Một tụ điện phẳng C có ghi (6,8 μF – 400 V). Điện tích tối đa mà tụ điện trên tích được là

Câu 32 [39389] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, A và B là hai nguồn kết hợp có phương trình sóng tại A, B là \[{{u}_{A}}=\text{ }{{u}_{B}}=\text{ }Acos\left( \omega t \right).\] M là một điểm trong miền giao thoa với MA = 8,5λ với MB = 8,5λ (λ là bước sóng). Biên độ sóng tổng hợp tại M là

Câu 33 [39388] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = A cos(0,5πt – 0,25π). Trong chu kỳ đầu tiên véctơ vận tốc và vectơ gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian

Câu 34 [39386] - [Loga.vn]

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 3 cm và 9 cm. Biên độ dao động tổng hợp của vật có thể là

Câu 35 [39384] - [Loga.vn]

Pha ban đầu của con lắc lò xo phụ thuộc vào

Câu 36 [39380] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp \[{{S}_{1}};\text{ }{{S}_{2}}\] trên mặt nước và dao động cùng pha nhau. Xét tia \[{{S}_{1}}y\] vuông góc với \[{{S}_{1}}{{S}_{2}}\] tại\[{{S}_{1}}\], hai điểm M, N thuộc \[{{S}_{1}}y\] có \[M{{S}_{1}}=\text{ }9\text{ }cm,\text{ }N{{S}_{1}}=\text{ }16\text{ }cm.\] Khi dịch chuyển nguồn \[{{S}_{2}}\] dọc theo đường thẳng chứa \[{{S}_{1}}{{S}_{2}}\] ta thấy, góc \[M{{S}_{2}}N\] cực đại cũng là lúc M và N thuộc hai cực đại liền kề. Gọi I là điểm nằm trên \[{{S}_{1}}y\] dao động với biên độ cực tiểu. Đoạn \[{{S}_{1}}I\] có giá trị cực đại gần với giá trị nào nhất sau đây?

Câu 37 [39377] - [Loga.vn]

Trong hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng pha, những điểm tại đó dao động có biên độ cực đại là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn truyền tới bằng

Câu 38 [39376] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa gồm vật có khối lượng m gắn vào đầu dưới lò xo có độ cứng k, đầu trên lò xo treo vào giá cố định. Khi cân bằng lò xo dãn một đoạn Δl. Khoảng thời gian ngắn nhất quả nặng chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí lò xo dãn nhiều nhất là

Câu 39 [39375] - [Loga.vn]

Trong các phương trình sau, phương trình nào biểu diễn một dao động điều hòa?

Câu 40 [39373] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng m = 400 g được treo vào lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 40 N/m. Đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ, vật dao động điều hoà. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Phương trình dao động của vật là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook