Chi tiết đề thi

Đề thi NGô Thanh Sơn

sonrazer06
2 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54933] - [Loga.vn]

Số các số tự nhiên x sao cho x $\vdots $ 15 và 0 < x £ 40 0 là:

Câu 2 [54928] - [Loga.vn]

Cho hai tập hợp: A = {0, 2, 4, . . . , 28, 30}và B = {0, 5, 10, 15, 25, 30}.Gọi C = A $\bigcap $B. Thế thì tập hợp C viết dưới dạng liệt kê các phần tử là:

Câu 3 [54929] - [Loga.vn]

Cho biểu thức A = 100:2.10:2. Giá trị biểu thức A là:

Câu 4 [54930] - [Loga.vn]

Kết quả của phép tính 40 – 36:4 là

Câu 5 [54931] - [Loga.vn]

Số tự nhiên n thỏa 3n = 243 là:

Câu 6 [54927] - [Loga.vn]

Cho tập hợp A = {25, 26, 27, . . . , 49, 50}. Thế thì số phần tử của tập hợp A là:

Câu 7 [54938] - [Loga.vn]

Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 5cm. Độ dài đoạn thẳng AB là:

Câu 8 [54939] - [Loga.vn]

Giá trị của x trong đẳng thức 156 - (x + 61) = 82 là:

Câu 9 [54934] - [Loga.vn]

Tập hợp các số tự nhiên x sao cho 16 $\vdots $ x có bao nhiêu phần tử ?

Câu 10 [54941] - [Loga.vn]

BCNN(36; 48; 168) bằng:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook