Chi tiết đề thi

Đề thi thử Hóa lần 1 năm 2018

ctvloga220
5 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [53576] - [Loga.vn]

Cho 14,19 gam hỗn hợp gồm 3 amino axit (phân tử chỉ chứa một nhóm cacboxyl và một nhóm amino) vào dung dịch chứa 0,05 mol axit oxalic, thu được dung dịch X. Thêm tiếp 300 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 26,19 gam chất rắn khan Y. Hòa tan Y trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu 2 [53575] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa C, H, O), trong phân tử mỗi chất có hai nhóm chức trong số các nhóm -OH, -CHO, -COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam một muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ này vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của m là

Câu 3 [53574] - [Loga.vn]

Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100% dòng điện có cường độ không đổi) dung dịch X gồm 0,2 mol CuSO4 và 0,15 mol HCl, sau một thời gian điện phân thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 14,125 gam so với khối lượng dung dịch X. Cho 15 gam bột Fe vào Y đến khi kết thúc các phản ứng thu được m gam chất rắn. Biết các khi sinh ra hòa tan không đáng kể trong nước. Giá trị của m là

Câu 4 [53573] - [Loga.vn]

Cho m gam Mg tác dụng với dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và H2SO4 đun nóng, khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X, 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí Y trong đó có một khí hóa nâu khi để ngoài không khí có tỉ khối so với He là 4 và 1,76 gam hỗn hợp 2 kim loại không tan có cùng số mol. Giá trị của m là

Câu 5 [53572] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp gồm Na2O, CaO, Al2O3 và MgO vào lượng nước dư, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào X, thu được kết tủa là

Câu 6 [53571] - [Loga.vn]

Cho 50 gam CaCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 20% (d=1,2g/ml). Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là

Câu 7 [53570] - [Loga.vn]

Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

Câu 8 [53569] - [Loga.vn]

Cho bột nhôm dư vào 100 ml dung dịch CuSO4 0,2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Cu. Giá trị của m là

Câu 9 [53568] - [Loga.vn]

Thí nghiệm nào sau đây ứng với thí nghiệm trên?

Câu 10 [53567] - [Loga.vn]

Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được 15 gam Ag, nồng độ của dung dịch glucozơ là

Câu 11 [53566] - [Loga.vn]

Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2, đều là chất rắn ở điều kiện thường. Chất X phản ứng với dung dịch NaOH, giải phóng khí. Chất Y có phản ứng trùng ngưng. Các chất X và Y lần lượt là

Câu 12 [53565] - [Loga.vn]

Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư, đun nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). V có giá trị là

Câu 13 [53564] - [Loga.vn]

Cho m gam phenol (C6H5OH) tác dụng với natri dư thấy thoát ra 0,56 lít khí H2 (đktc), giá trị m của là

Câu 14 [53563] - [Loga.vn]

Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Câu 15 [53562] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X, thu được 10,08 lít khí CO­2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là

Câu 16 [53561] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol hỗn hợp E chứa ancol X; este đơn chức Y và anđehit Z (X, Y, Z đều no, mạch hở và có cùng số nguyên tử hiđro) có tỉ lệ mol tương ứng 3 : 1 : 2 thu được 24,64 lít CO2 (đktc) và 21,6 gam nước. Mặt khác, cho 0,6 mol hỗn hợp E trên tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3, đun nóng thu được m gam Ag. Giá trị m là

Câu 17 [53560] - [Loga.vn]

Câu 18 [53559] - [Loga.vn]

Trộn 50 ml dung dịch H3PO4 1M với V ml dung dịch KOH 1M, thu được muối trung hòa. Giá trị của V là

Câu 19 [53558] - [Loga.vn]

Cho 15 gam hỗn hợp các amin gồm anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng sản phẩm thu được là

Câu 20 [53557] - [Loga.vn]

Cho 1,2 gam một axit cacboxylic đơn chức X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được 1,64 gam muối. X là

Câu 21 [53556] - [Loga.vn]

Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

Câu 22 [53555] - [Loga.vn]

Nguyên tố phổ biến thứ hai ở vỏ trái đất là

Câu 23 [53554] - [Loga.vn]

Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là

Câu 24 [53553] - [Loga.vn]

Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?

Câu 25 [53552] - [Loga.vn]

Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?

Câu 26 [53551] - [Loga.vn]

X có công thức cấu tạo CH2=CH – COOCH3. Tên gọi của X là

Câu 27 [53550] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat ở dạng polime là

Câu 28 [53549] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là ancol etylic?

Câu 29 [53548] - [Loga.vn]

Các ankan không tham gia loại phản ứng nào?

Câu 30 [53547] - [Loga.vn]

Hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

Câu 31 [53546] - [Loga.vn]

Câu 32 [53545] - [Loga.vn]

Câu 33 [53544] - [Loga.vn]

Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

Câu 34 [53543] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây thuộc loại oxit bazơ?

Câu 35 [53542] - [Loga.vn]

Nguyên tố nào sau đây là kim loại chuyển tiếp?

Câu 36 [53541] - [Loga.vn]

Hai chất nào sau đây đều là lưỡng tính?

Câu 37 [53540] - [Loga.vn]

Phản ứng: Fe(NO3)2 + AgNO3 ----->Fe(NO3)3 + Ag chứng minh điều gì?

Câu 38 [53539] - [Loga.vn]

Khí biogaz sản xuất từ chất thải chăn nuôi được sử dụng làm nguồn nhiên liệu trong sinh hoạt ở nông thôn. Tác dụng của việc sử dụng khí biogaz là

Câu 39 [53538] - [Loga.vn]

Tơ lapsan thuộc loại tơ

Câu 40 [53537] - [Loga.vn]

Cho 4 kim loại: Mg, Al, Cr, Na. Kim loại cứng nhất làCho 4 kim loại: Mg, Al, Cr, Na. Kim loại cứng nhất là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook