Chi tiết đề thi

Đề thi thử toán THPT QG 2019 trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 1

ctvloga10
11 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [57885] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f(x)=\frac{x^{2}}{1-x}$. Đạo hàm cấp 2018 của hàm số f(x) là:

Câu 2 [57884] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x-1}{mx^{2}-2x+3}$. Có tất cả bao nhiêu giá trị m để đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận

Câu 3 [57883] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=x^{3}-x^{2}+2x+5$ có đồ thị là (C). Trong các tiếp tuyến của (C), tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất, thì hệ số góc của tiếp tuyến đó là

Câu 4 [57882] - [Loga.vn]

Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình $cos2x-tan^{2}x=\frac{cos^{2}x-cos^{3}x-1}{cos^{2}x}$ trên đoạn [1; 70]

Câu 5 [57881] - [Loga.vn]

Tập hợp các giá trị của m để hàm số $y=\begin{vmatrix} 3x^{4}-4x^{3}-12x^{2}+m-1 \end{vmatrix}$ có 3 điểm cực trị là:

Câu 6 [57880] - [Loga.vn]

Đường dây điện 110KV kéo từ trạm phát (điểm A) trong đất liền ra đảo (điểm C). Biết khoảng cách ngắn nhất từ C đến B là 60km, khoảng cách từ A đến B là 100km, mỗi km dây điện dưới nước chi phí là 100 triệu đồng, chi phí mỗi km dây điện trên bờ là 60 triệu đồng. Hỏi điểm G cách A bao nhiêu km để mắc dây điện từ A đến G rồi từ G đến C chi phí thấp nhất? (Đoạn AB trên bờ, đoạn GC dưới nước)

Câu 7 [57879] - [Loga.vn]

Cho hai số thực x, y thay đổi thỏa mãn điều kiện $x^{2}+y^{2}=2$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=2(x^{3}+y^{3})-3xy$. Giá trị của M + m bằng

 

Câu 8 [57878] - [Loga.vn]

Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thang vuông tại I và B. AB = BC = a, AD = 2a. Biết SA vuông góc với đáy (ABCD) và SA = a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB, CD. Tính sin góc giữa đường thẳng MN và mặt phẳng (SAC)

Câu 9 [57877] - [Loga.vn]

Cho dãy số $(u_{n})$ xác định bởi $(u_{n})=\frac{1}{n^{2}}+\frac{3}{n^{2}}+...+\frac{2n-1}{n^{2}},n\in\mathbb{N}^{*}$. Giá trị của lim$(u_{n})$ bằng

Câu 10 [57876] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình $sin^{4}x+cos^{4}x+cos(x-\frac{\Pi }{4}).sin(3x-\frac{\Pi }{4})-\frac{3}{2}=0$

Câu 11 [57875] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình

 có hai nghiệm thực phân biệt

Câu 12 [57874] - [Loga.vn]

Trong hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng BC: x + 7y - 13 = 0. Các chân đường cao kẻ từ B, C lần lượt là E(2; 5), F(0; 4). Biết tọa độ đỉnh A là A(a; b). Khi đó

 

Câu 13 [57793] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABC có SA = 1, SB = 2, SC = 3 và $\widehat{ASB}=60^{0}, \widehat{BSC}=120^{0}, \widehat{CSA}=90^{0}$. Tính thể tích khối chóp S.ABC

Câu 14 [57792] - [Loga.vn]

Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Đặt $\vec{AA'}=\vec{a},\vec{AB}=\vec{b},\vec{AC}=\vec{c}$. Gọi I là điểm thuộc CC' sao cho $\vec{C'I}=\frac{1}{3}\vec{C'C}$, điểm G thỏa mãn $\vec{GB}+\vec{GA'}+\vec{GB'}+\vec{GC'}=\vec{0}$. Biểu diễn véc tơ $\vec{IG}$ qua véc tơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định đúng?

Câu 15 [57791] - [Loga.vn]

Cho khối hộp ABCD.A'B'C'D' có thể tích bằng 2018. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Mặt phẳng (MB'D') chia khối chóp ABCDA'B'C'D' thành hai khối đa diện. Tính thể tích phần khối đa diện chứa đỉnh A

 

 

 

 

Câu 16 [57790] - [Loga.vn]

Cho hàm số có đồ thị (C): $y=\frac{2x+1}{x-1}$. Gọi M là điểm bất kì thuộc đồ thị (C). Gọi tiếp tuyến của đồ thị (C) tại M cắt các tiệm cận của (C) tại hai điểm P và Q. Gọi G là trọng tâm tam giác IPQ (với I là giao điểm của hai đường tiệm cận của (C)). Diện tích tam giác GPQ là

Câu 17 [57789] - [Loga.vn]

Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 4 tấm thẻ từ hộp đó. Gọi P là xác suất để tổng các số ghi trên 4 tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó P bằng:

Câu 18 [57788] - [Loga.vn]

Cho hình hộp ABCDA'B'C'D' có tất cả các mặt là hình vuông cạnh a. Các điểm M, N lần lượt nằm trên AD', DB sao cho AM = DN = x (0 < x < $a\sqrt{2}$). Khi x thay đổi, đường thẳng MN luôn song song với mặt phẳng cố định nào sau đây?

Câu 19 [57787] - [Loga.vn]

Gọi S là tập các giá trị dương của tham số m sao cho hàm số \[y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+27x+3m-2\] đạt cực trị \[{{x}_{1}},{{x}_{2}}\] thỏa mãn \[\left| {{x}_{1}}-{{x}_{2}} \right|\le 5\]. Biết S = (a;b]. Tính T = 2b - a.

Câu 20 [57681] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=a{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+c\] có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 21 [57666] - [Loga.vn]

Tính tổng \[S=C_{2000}^{0}+2C_{2000}^{1}+...+2001C_{2000}^{2000}\]

Câu 22 [57665] - [Loga.vn]

Cho tam giác có A(1;-1), B(3;-3), C(6;0). Diện tích \[\Delta ABC\] là

Câu 23 [57664] - [Loga.vn]

Cho cấp số nhân \[({{u}_{n}})\] có công bội q và \[{{u}_{1}}>0\]. Điều kiện của q dể cấp số nhân \[({{u}_{n}})\] có ba số hạng liên tiếp là độ dài ba cạnh của một tam giác là

Câu 24 [57663] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số \[y=\frac{mx+1}{x+m}\] đồng biến trên khoảng \[(2;+\infty )\]

Câu 25 [57662] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f(x)\] có đạo hàm trên R và có đồ thị \[y=f'(x)\] như hình vẽ. Xét hàm số \[g(x)=f({{x}^{2}}-2).\]

Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 26 [57661] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy (ABCD), SA = 2a. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC?

Câu 27 [57660] - [Loga.vn]

Cho hàm số x = f(x) xác định trên R và có đồ thị hàm số như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Câu 28 [57659] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây đạt cực tiểu tai điểm x = 0

Câu 29 [57658] - [Loga.vn]

Cho đường thẳng d : 2x - y +1 = 0. Để phép tịnh tiến theo \[\overrightarrow{v}\] biến đường thẳng d thành chính nó thì \[\overrightarrow{v}\] phải là véc tơ nào sau đây:

Câu 30 [57657] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có A(2;1), B(-1; 2), C(3; 0) . Tứ giác ABCE là hình bình hành khi tọa độ E là cặp số nào sau đây?

Câu 31 [57656] - [Loga.vn]

Cho hình chóp SABC có A', B' lần lượt là trung điểm của SA , SB. Gọi \[{{V}_{1}}\] , \[{{V}_{2}}\] lần lượt là thể tích của khối chóp  SA'B'C và SABC . Tính tỉ số \[\frac{{{V}_{1}}}{{{V}_{2}}}\]

Câu 32 [57655] - [Loga.vn]

Phương trình: cos x - m = 0 vô nghiệm khi m là:

Câu 33 [57654] - [Loga.vn]

Đạo hàm của hàm số \[y=\sin (\frac{3\pi }{2}-4x)\] là:

Câu 34 [57616] - [Loga.vn]

Cho hàm số y = f (x) đồng biến trên khoảng (a;b) Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 35 [57551] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\frac{2\sin x+1}{1-\cos x}\] xác định khi 

Câu 36 [57550] - [Loga.vn]

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Câu 37 [57549] - [Loga.vn]

Cho tứ diện S.ABC có các cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau. Biết SA = 3a, SB = 4a, SC = 5a. Tính theo a thể tích V của khối tứ diện S.ABC

Câu 38 [57548] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{{{x}^{3}}}{3}+3{{x}^{2}}-2\] có đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc k = -9

Câu 39 [57547] - [Loga.vn]

Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng ( ABC), AH là đường cao trong tam giác SAB Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định sai?

Câu 40 [57546] - [Loga.vn]

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định sai?

Câu 41 [57545] - [Loga.vn]

Giá trị của m làm cho phương trình  có hai nghiệm dương phân biệt là

Câu 42 [57544] - [Loga.vn]

Có 7 bông hồng đỏ, 8 bông hồng vàng và 10 bông hồng trắng, các bông hồng khác nhau từng đôi một. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 3 bông hồng có đủ ba màu.

Câu 43 [57543] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số \[y=\frac{2x-3}{x-1}\] có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:

Câu 44 [57542] - [Loga.vn]

Đường cong ở hình dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số ở dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

Câu 45 [57541] - [Loga.vn]

Cho tập S có 20 phần tử. Số tập con gồm 3 phần tử của S.

Câu 46 [57540] - [Loga.vn]

Giới hạn \[\underset{x\to \infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{\sqrt{{{x}^{2}}+2}-2}{x-2}\] bằng

Câu 47 [57539] - [Loga.vn]

Nếu hàm số \[y=f(x)\] có đạo hàm tại \[{{x}_{0}}\] thì phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm \[M({{x}_{0}};f({{x}_{0}}))\] là

Câu 48 [57538] - [Loga.vn]

Hàm số có đạo hàm bằng \[2x+\frac{1}{{{x}^{2}}}\] là:

Câu 49 [57537] - [Loga.vn]

Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số cộng?

Câu 50 [57536] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=x{}^{3}+3{{x}^{2}}+5\] đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook