Chi tiết đề thi

ĐÊG THI GIỮA KÌ MÔN TOÁN

khonganbiet91
2 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
45
81 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [26098] - [Loga.vn]

Tìm m để hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-m{{x}^{2}}+\left( {{m}^{2}}-m+1 \right)+1$ đạt cực đại tại điểm $x=1$. 

Câu 2 [23910] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng ?

Câu 3 [7214] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Đó là hàm số nào ?


Câu 4 [26135] - [Loga.vn]

Giả sử M là điểm trên đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-x-1$ mà tiếp tuyến tại M có hệ số góc nhỏ nhất khi đó tọa độ M là:

Câu 5 [41093] - [Loga.vn]

 Hàm số $y=\frac{-2x+1}{x-3}$ có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 6 [35384] - [Loga.vn]

Tọa độ giao điểm  của hai đường tiệm cận của đồ thị của hàm số $y=\frac{2x-1}{2x+3}$ là:

Câu 7 [46543] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây đồng biến trên\[\left( -\infty ;+\infty \right)\] ?

Câu 8 [16658] - [Loga.vn]

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là

Câu 9 [54774] - [Loga.vn]

Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?

Câu 10 [27760] - [Loga.vn]

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): $y\,=\,{{x}^{3}}\,-\,3\,{{x}^{2}}\,+2$ tại điểm uốn của (C).

Câu 11 [4985] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+9x-1\] và các mệnh đề sau:

(1) Hàm số đồng biến trên các khoảng \[\left(-\infty ;1\right)\]và \[\left( 3;+\infty \right)\] , nghịch biến trên khoảng \[\left( 1;3 \right)\]

(2) Hàm số đạt cực đại tại \[x=3\]và \[x=1\]                           

(3) Hàm số có \[{{y}_{CD}}+3{{y}_{CT}}=0\]            

(4) Hàm số có bảng biến thiên và đồ thị như hình vẽ.

Tìm số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên.

     

Câu 12 [26282] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\frac{\left( m+1 \right)x+2m+2}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng .

Câu 13 [47836] - [Loga.vn]

Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số \[y=\frac{2x+1}{x+1}\] là đúng?

Câu 14 [54762] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây đồng biến trên từng khoảng xác định của nó ?

Câu 15 [60068] - [Loga.vn]

Hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị như hình bên là một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Câu 16 [41180] - [Loga.vn]

Cho phương trình $2{{x}^{4}}-5{{x}^{2}}+x+1=0\,\,\,\left( 1 \right).$ Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ?

Câu 17 [27522] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\text{ }\left( x \right)\] xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y=f'\left( x \right)$ là đường cong trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?


Câu 18 [18793] - [Loga.vn]

Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng chất nào sau đây?

Câu 19 [708] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:

 

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Câu 20 [27962] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-9x+7$ trên đoạn $\left[ -2;2 \right]$.

Câu 21 [15883] - [Loga.vn]

Este A tạo bởi 2 axit cacboxylic X, Y (đều mạch hở, đơn chức) và ancol Z. Xà phòng hóa hoàn toàn a gam A bằng 140 ml dung dịch NaOH tM thì cần dùng 80 ml dung dịch HCl 0,25M để trung hòa vừa đủ lượng NaOH dư, thu được dung dịch T. Cô cạn T thu được b gam hỗn hợp muối khan N. Nung N trong NaOH khan dư có thêm CaO thu được chất rắn R và hỗn hợp khí K gồm 2 hidrocacbon có tỉ khối với oxi là 0,625. Dẫn K lội qua nước brom thấy có 5,376 lít 1 khí thoát ra, cho toàn bộ R tác dụng với axit H2SO4 loãng dư thấy có 8,064 lít khí CO2 sinh ra. Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam Z cần dùng 2,352 lít oxi sinh ra nước CO2 có tỉ lệ khối lượng 6 : 11. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị a gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 22 [29952] - [Loga.vn]

Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

Câu 23 [1971] - [Loga.vn]

Cho đồ thị \[\left( {{C}_{m}} \right):y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+\left( 1-m \right)x+m.\] Tất cả giá trị của tham số m để \[\left( {{C}_{m}} \right)\] cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ ${{x}_{1}},{{x}_{2}},{{x}_{3}}$ thỏa $x_{1}^{2}+x_{_{2}}^{2}+x_{_{3}}^{2}=4$ là

Câu 24 [620] - [Loga.vn]

Cho tam giác ABC với trọng tâm G. Gọi A’, B’, C’ lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AC, AB của tam giác ABC. Khi đó phép vị tự nào biến tam giác A’B’C  thành tam giác ABC?

Câu 25 [15024] - [Loga.vn]

Gọi (C) là đồ thị của hàm số $y=\frac{2x-4}{x-3}$. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai. 

Câu 26 [16614] - [Loga.vn]

Nhỏ dung dịch iot lên miếng chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh tím là do chuối xanh có chứa

Câu 27 [59191] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên R có đồ thị hàm số như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng về hàm số đó?

Câu 28 [35794] - [Loga.vn]

Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{2\text{x}+1-\sqrt{3\text{x}+1}}{{{x}^{2}}-x}$ .

Câu 29 [67971] - [Loga.vn]

Câu 30 [27161] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định $\mathbb{R}\backslash \left\{ -1 \right\},$ liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình sau:


Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình $y=f\left( x \right)$ có đúng ba nghiệm thực phân biệt

Câu 31 [6876] - [Loga.vn]

Đồ thị hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Chọn đáp án đúng ?


Câu 32 [70096] - [Loga.vn]

Biết rằng $\alpha ;\beta $ là các số thực thỏa mãn ${{2}^{\alpha }}\left( {{2}^{\alpha }}+{{2}^{\beta }} \right)=8\left( {{2}^{-\alpha }}+{{2}^{-\beta }} \right)$. Giá trị của $\alpha +2\beta $ bằng

Câu 33 [20093] - [Loga.vn]

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên \[\left( {{x}_{n}} \right)\].

Câu 34 [34124] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f(x)\] xác định trên R và có \[f'(x)={{(x-1)}^{2017}}({{x}^{2}}-1){{(2x+3)}^{3}}\]. Hàm số \[y=f(x)\] có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 35 [64664] - [Loga.vn]

Câu 36 [16629] - [Loga.vn]

Tinh bột, xenluloza, saccaroza, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

Câu 37 [65314] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề nào sau đây đúng về hàm số đó?

Câu 38 [26287] - [Loga.vn]

: Cho đồ thị hàm số $y=-{{x}^{3}}+3mx+1$ có hai điểm cực trị A, B thỏa mãn tam giác OAB vuông tạo O (O là gốc tọa độ). Khẳng định nào dưới đây là đúng ?

Câu 39 [35584] - [Loga.vn]

Tìm m để đường thẳng \[y=4m\] cắt đồ thị hàm số \[\left( C \right):y={{x}^{4}}-8{{x}^{2}}+3\] tại bốn điểm phân biệt:

Câu 40 [488] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm \[A(0;2;-2)\] và \[B(2;2;-4).\] Giả sử $I\left( a;b;c \right)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB. Tính ${{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}$. 

Câu 41 [27291] - [Loga.vn]

Trục đối xứng của đồ thị hàm số \[y=-{{x}^{4}}+4{{x}^{2}}-3\] là

Câu 42 [27295] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}+{{x}^{2}}+x+1\] có bao nhiêu điểm uốn

Câu 43 [26224] - [Loga.vn]

Tìm $m$ để đường thẳng $y=m$ cắt đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+2$ tại $4$ điểm phân biệt.

Câu 44 [5581] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-9x+2\] trên đoạn \[\left[ 0;4 \right]\].

Câu 45 [4088] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{2x+3}{x-1}$ . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook