Chi tiết đề thi

Dffuxsgggđgy

luonghien
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
40
72 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [9759] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất M của hàm số $y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-9x-7$ trên đoạn $\left[ -1;2 \right]$ là:

Câu 2 [46558] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cs+d\] và các hình vẽ dưới đây.

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

Câu 3 [18808] - [Loga.vn]

Có các dung dịch riêng biệt không dán nhãn: NH4NO3, Al(NO3)3, (NH4)2SO4. Để phân biệt các dung dịch trên người ta dùng dung dịch

Câu 4 [22851] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=2{{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+m\] trên đoạn \[\left[ 0;5 \right]\] bằng 5 khi m là: 

Câu 5 [4290] - [Loga.vn]

Cho biết đồ thị sau là đồ thị của một trong bốn hàm số ở các phương án A, B, C, D. Đó là đồ thị của hàm số nào ?


Câu 6 [34111] - [Loga.vn]

Cho đồ thị hàm số \[y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d\] có điểm cực đại là \[A(-2;2)\], điểm cực tiểu là \[B(0;-2)\]. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình \[a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d=m\] có 3 nghiệm phân biệt.

Câu 7 [35334] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số dược liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

Câu 8 [22930] - [Loga.vn]

Cho hàm số có \[y={{x}^{4}}+2{{x}^{2}}+1\] đồ thị \[\left( C \right)\]. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị \[\left( C \right)\] tại điểm \[M\left( 1;4 \right)\] là:

Câu 9 [16634] - [Loga.vn]

Để đốt cháy hết 1,62 gam hỗn hợp 2 este mạch hở, đơn chức, no đồng đẳng kế tiếp cần vừa đủ 1,904 lít O2 (ở đktc). Công thức phân tử của 2 este

Câu 10 [30104] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số $y=2{{x}^{3}}+9a{{x}^{2}}+12{{a}^{2}}x+1$ để hàm số $y=2{{x}^{3}}+9a{{x}^{2}}+12{{a}^{2}}x+1$ có cực đại, cực tiểu và hoành độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số bằng 1.

Câu 11 [5409] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\]có bảng biến thiên như sau:

 


Tìm tất cả các giá trị của tham số để phương trình có ba nghiệm thực phân biệt. 

Câu 12 [31600] - [Loga.vn]

Đường \[x=0\] không là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào sau đây ?

Câu 13 [215] - [Loga.vn]

 Hàm số $f(x)=\sqrt{2x-{{x}^{2}}}$. Biết rằng hàm số $f(x)$  đạt giá trị lớn nhất tại duy nhất điểm ${{x}_{0}}$. Tìm ${{x}_{0}}$.

Câu 14 [26289] - [Loga.vn]

Điểm cực tiểu của hàm số $y={{x}^{4}}+{{x}^{2}}+1$ ? 

Câu 15 [14567] - [Loga.vn]

Tập hợp các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số $y=\frac{{{m}^{2}}x+1}{x-1}$ có tiệm cận ngang đường thẳng $y=4$

 

Câu 16 [40372] - [Loga.vn]

Cho hàm số: \[y-\left( 1-m \right){{x}^{4}}-m{{x}^{2}}+2m-1\] . Tìm \[m\] để đồ thị hàm số có đúng một cực trị.

Câu 17 [4183] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số\[y=-{{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+mx+1\] đạt cực tiểu tại điểm $x=-1$ 

Câu 18 [31044] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] xác định và có đạo hàm trên R thỏa mãn

${{\left[ f\left( 1+2x \right) \right]}^{2}}=x-{{\left[ f\left( 1-x \right) \right]}^{3}}.$ Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \[y=f\left( x \right)\] tại điểm có hoành độ bằng 1.

Câu 19 [27792] - [Loga.vn]

 Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y\,=\,\frac{x\,-\,3}{{{x}^{2}}\,+\,1}$.

Câu 20 [1905] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x-2}{x-1}$. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:

Câu 21 [7235] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$có bảng biến thiên dưới đây.


Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f\left( x \right)=f\left( m \right)$ có ba nghiệm phân biệt

Câu 22 [29818] - [Loga.vn]

Biết đồ thi ̣(C) của hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}-2x+3}{x-1}$ có hai điểm cực trị. Đường thẳng đi qua hai điểm cực tri ̣của đồ thi ̣(C) cắt trục hoành tại điểm M có hoành độ ${{x}_{M}}$ bằng:

Câu 23 [22933] - [Loga.vn]


Đường cong bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?Câu 24 [27778] - [Loga.vn]

Tìm số giao điểm của đồ thị hai hàm số $y=\sqrt{x+3}$ và $y=x+1.$

Câu 25 [44072] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$có tính chất $f'\left( x \right)\ge 0\,\,\forall x\in \left( 0;3 \right)$ và $f'\left( x \right)=0\,\,\forall x\in \left( 1;2 \right)$. Khẳng định nào sau đây là sai ?

Câu 26 [4237] - [Loga.vn]

Số điểm chung của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+x-12$ với trục Ox là:

Câu 27 [16309] - [Loga.vn]

Đo cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua một mạch điện, một ampe kế chỉ giá trị 2A. Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện chạy qua ampe kế lúc đó là

Câu 28 [235] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho mặt cầu $\left( S \right)$:${{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x=0$ và mặt cầu $\left( S' \right)$:${{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x+z=0$. Kí hiệu $I$ là tâm của $\left( S \right)$, $I'$ là tâm của $\left( S' \right)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 29 [28911] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}-3x+2\] có dạng:

 

Câu 30 [27339] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+2$ đồng biến trên các khoảng

Câu 31 [6878] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\frac{\ln x}{x}$ trên đoạn \[\left[ 1;\text{ }e \right]\] bằng:

Câu 32 [15562] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\frac{x-1}{x+1}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu 33 [20187] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây tráng bạc được?

Câu 34 [28913] - [Loga.vn]

Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?


Câu 35 [26803] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-9x+1$ có hai điểm cực trị A và B. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng AB ?

Câu 36 [26083] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{mx-2m-3}{x-m}$, m là tham số. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S.

Câu 37 [26192] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=2{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-12x+2$ trên đoạn $\left[ -1;2 \right]$ đạt giá trị $x-{{x}_{0}}.$ Gía trị ${{x}_{0}}$ bằng:

Câu 38 [16663] - [Loga.vn]

Trong thực tế người ta thực hiện phản ứng tráng gương đối với chất nào sau đây để tráng ruột bình thủy tinh?

Câu 39 [9746] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=-{{x}^{4}}+\left( m-2 \right){{x}^{2}}+4$ có ba điểm cực trị.

Câu 40 [27790] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y\,=\,f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có đạo hàm $f'(x)\,=\,{{x}^{3}}{{(x\,-\,1)}^{2}}(x\,+\,2)$. Hỏi hàm số $y\,=\,f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook