Chi tiết đề thi

Fbrbdjfjrjtkridhe

duchoang
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [34487] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ khối lượng m, treo ở đầu một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể,dài l.Con lắc đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g.Nếu chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng thì thế năng của con lắc đơn ở li độ góc α là

Câu 2 [15159] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chu kì dao động T = 2 s tại nơi có g =10 m/s2. Biên độ góc của dao động là α = 60. Tốc độ của con lắc tại vị trí có li độ góc α = 30 là

Câu 3 [23705] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động duy trì của một con lắc, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 4 [42435] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa, li độ và gia tốc biến thiên

Câu 5 [4635] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 64 cm. Lấy g = π2 m/s2. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 24 giây là:

Câu 6 [38031] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về năng lượng của vật dao động điều hòa? Năng lượng của vật dao động điều hòa

Câu 7 [38306] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Vectơ gia tốc của vật

Câu 8 [15125] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình \[{{x}_{1}}={{A}_{1}}\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{3} \right)\] và \[{{x}_{2}}={{A}_{2}}\cos \left( \omega t-\frac{2\pi }{3} \right)\] là hai dao động

Câu 9 [4629] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?

Câu 10 [37982] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động là \[{{x}_{1}}=4\cos \left( 10\pi t-\frac{\pi }{3} \right)cm\] và \[{{x}_{2}}=4\cos \left( 10\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm\]. Phương trình của dao động tổng hợp là

Câu 11 [38688] - [Loga.vn]

Trong dao động cưỡng bức, đồ thị cộng hưởng càng nhọn khi

Câu 12 [41612] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ, không dãn, chiều dài l và chất điểm có khối lượng m. Cho con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Tần số góc của con lắc được tính bằng công thức

Câu 13 [38585] - [Loga.vn]

Dao động cưỡng bức có tần số:

Câu 14 [34667] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa có cùng phương có phương trình li độ lần lượt là \[{{x}_{1}}=6\cos \pi t(cm);{{x}_{2}}=8\sin \pi t(cm)\]. Dao động tổng hợp của hai dao đông này có biên độ là

Câu 15 [35611] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 16 [35873] - [Loga.vn]

Một chất điểm có khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc ω. Cơ năng dao động của chất điểm là:

Câu 17 [39357] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn chiều dài ℓ dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kỳ dao động của con lắc được tính bằng công thức:

Câu 18 [31611] - [Loga.vn]

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài l đang dao động điều hòa. Tần số góc của dao động này là:

Câu 19 [38588] - [Loga.vn]

Cho hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt $x_1$ = 2cos(ωt) cm, $x_2$ = 4cos(ωt + π) cm. Ở thời điểm bất kì, ta luôn có:

Câu 20 [38439] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa, thời gian vật thực hiện một dao động toàn phần được gọi là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook