Chi tiết đề thi

Giữa học kì 1

Trinh1234
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
21
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [31044] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] xác định và có đạo hàm trên R thỏa mãn

${{\left[ f\left( 1+2x \right) \right]}^{2}}=x-{{\left[ f\left( 1-x \right) \right]}^{3}}.$ Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \[y=f\left( x \right)\] tại điểm có hoành độ bằng 1.

Câu 2 [35375] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)={{x}^{2}}\left( x-1 \right)\left( {{x}^{2}}-4 \right).$ Số điểm cực trị của hàm số $y=f\left( x \right)$ là:

Câu 3 [15904] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$có bảng biến thiên như sau


Hàm số $y=f\left( x \right)$đạt cực đại tại


Câu 4 [20197] - [Loga.vn]

Cho 18,8 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và C2H3COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu 5 [5057] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)=\left| {{x}^{2}}-2x-4 \right|\]có đồ thị như hình vẽ.

 

Hàm số \[y=f\left( x \right)\]có bao nhiêu cực trị? 

Câu 6 [26288] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình dưới đây:
Khẳng định nào dưới đây là đúng ?

Câu 7 [24603] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án $A,\text{ }B,\text{ }C,\text{ }D$ dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào ?


Câu 8 [20430] - [Loga.vn]

Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T ở dạng dung dịch:

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

Câu 9 [35332] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-3x$ có điểm cực đại là:

Câu 10 [26123] - [Loga.vn]

Tìm khoảng nghịch biến của hàm số \[y=\frac{3x-2}{2x-1}\]

Câu 11 [29885] - [Loga.vn]

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{7x-2}{{{x}^{2}}-4}$ là:

Câu 12 [26015] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=x+\frac{4}{x}\]đồng biến trên khoảng nào ?

Câu 13 [36273] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3{{\text{x}}^{2}}+2$ có đồ thị  $\left( C \right).$ Gọi m là số giao điểm của $\left( C \right)$ và trục hoành. Tìm m.

Câu 14 [37511] - [Loga.vn]

Phudx tesst

Câu 15 [2980] - [Loga.vn]

Hình đa diện trong hình vẽ có bao nhiêu mặt là tứ giác ?

Câu 16 [31508] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)=\left| x+2 \right|\] mệnh đề nào sau đây sai ?

Câu 17 [36218] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=-{{x}^{3}}+3{{\text{x}}^{2}}-2017.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 18 [7279] - [Loga.vn]

Cho hàm số có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng \[y=x+2.\]

Câu 19 [26192] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=2{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-12x+2$ trên đoạn $\left[ -1;2 \right]$ đạt giá trị $x-{{x}_{0}}.$ Gía trị ${{x}_{0}}$ bằng:

Câu 20 [16652] - [Loga.vn]

Anilin (C6H5NH2) có phản ứng với dung dịch

Câu 21 [20300] - [Loga.vn]

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook