Chi tiết đề thi

giữa học kì

vuvietkhoa
2 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
26
32 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [5538] - [Loga.vn]

Trong phân tử este có chứa nhóm chức

Câu 2 [3196] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất sau: (1) glucozo, (2) metyl fomat, (3) vinyl axetat, (4) axetanđehit. Số chất trong dãy có phản ứng tráng gương là

Câu 3 [9993] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được

Câu 4 [6723] - [Loga.vn]

Phản ứng điều chế etyl axetat từ ancol etylic và axit axetic được gọi là phản ứng

Câu 5 [10007] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(b) Tất cả các axit cacboxylic đều không tham gia phản ứng tráng bạc.

(c) Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazơ là phản ứng thuận nghịch.

(d) Tất cả các ancol no, đa chức đều hòa tan được Cu(OH)2.

Số phát biểu đúng là:

Câu 6 [28946] - [Loga.vn]

Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

Câu 7 [5485] - [Loga.vn]

Este CH3COOCH=CH2 có tên gọi là

Câu 8 [20455] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về vinyl fomat?

Câu 9 [6893] - [Loga.vn]

. Đốt cháy hoàn toàn một este mạch hở X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. X thuộc loại

Câu 10 [30551] - [Loga.vn]

Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?
 

Câu 11 [32909] - [Loga.vn]

Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit, thu được glucozơ. Tên gọi của X là

Câu 12 [12011] - [Loga.vn]

Este có mùi dứa là

Câu 13 [20451] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este X (no, đơn chức, mạch hở), thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 27,9 gam. Công thức phân tử của X là

Câu 14 [12230] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat, thu được CO2 và m gam H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch  Ca(OH)2 dư, thu được 20 gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 15 [6766] - [Loga.vn]

Este X được tạo thành từ axit axetic và ancol metylic có công thức phân tử là

Câu 16 [26340] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây là etyl axetat ?

Câu 17 [4849] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là

Câu 18 [35833] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?
 

Câu 19 [29433] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường kiềm khi đun nóng?

Câu 20 [14754] - [Loga.vn]

Số đồng phân của este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là:

Câu 21 [6949] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch KOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Câu 22 [30695] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng tạo ra glixerol?
 

Câu 23 [18875] - [Loga.vn]

Hợp chất X có công thức cấu tạo. CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

Câu 24 [19982] - [Loga.vn]

Cho C2H4(OH)2 phản ứng với hỗn hợp gồm CH3COOH và HCOOH trong môi trường axit (H2SO4), thu được tối đa số đieste là:

Câu 25 [24053] - [Loga.vn]

Cho các dãy chất: metyl fomat, valin, tinh bột, etylamin, metylamoni axetat, Gly-Ala-Gly. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH đun nóng là

Câu 26 [32305] - [Loga.vn]

Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook