Chi tiết đề thi

Hoàng Khôi nguyên

hkn4523
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [46503] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)=\frac{2x-1}{x+1}.$ Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng ?

Câu 2 [29876] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\operatorname{s}\text{inx}$ trên đoạn $\left[ -\frac{\pi }{2};\frac{\pi }{3} \right]$ lần lượt là:

Câu 3 [34449] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó ?

Câu 4 [29101] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{x+1}{\sqrt{{{x}^{2}}-x+1}}\]. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

Câu 5 [26056] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây không liên tục trên R ?

Câu 6 [23748] - [Loga.vn]

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau (với a, b, c, d là các hằng số).

(I): Giá trị cực đại của hàm số $y=f\left( x \right)$ luôn lớn hơn giá trị cực tiểu của nó.

(II): Hàm số $y={{a}^{4}}+bx+c\left( a\ne 0 \right)$ luôn có ít nhất một cực trị

(III): Giá trị cực đại của hàm số $y=f\left( x \right)$ luôn lớn hơn mọi giá trị của hàm số đó trên tập xác định.

(IV): Hàm số $y=\frac{ax+b}{cx+d}\left( c\ne 0;\,\,ad-bc\ne 0 \right)$ không có cực trị.

Số mệnh đề đúng là:

Câu 7 [31413] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=a{{x}^{4}}+bx+c\left( a\ne 0 \right)\] có 1 cực tiểu và 2 cực đại khi và chỉ khi:

Câu 8 [16654] - [Loga.vn]

Cho 7,4 gam một este X đơn chức tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M. Cô can dung dịch sau phản ứng thu được 8,2 gam muối khan. Công thức cấu tạo của este là

Câu 9 [20203] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng:


Câu 10 [5631] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số \[y=\frac{x}{{{x}^{2}}+4}\] trên đoạn \[\left[ 1;5 \right]\]. 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook