Chi tiết đề thi

Hoang vipper

duchoang
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [43754] - [Loga.vn]

Cho hàm $y=f(x)$ số xác định trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ \pm 1 \right\},$ liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $f\left( x \right)=m$ vô nghiệm.

Câu 2 [24807] - [Loga.vn]

Tìm khoảng nghịch biến của hàm số \[y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+3x-8\].

Câu 3 [36229] - [Loga.vn]

Tìm m để hàm số $y=-{{x}^{3}}+m\text{x}$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 4 [20217] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất hữu cơ X (MX < 75) chỉ thu được H2O và 2 mol CO2. Biết X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 có tạo thành kết tủa. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là (không xét loại hợp chất anhiđrit axit)

Câu 5 [27334] - [Loga.vn]

Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s=-\frac{21}{6}{{t}^{3}}+\frac{2017}{4}{{t}^{2}}+t-\frac{110}{23}$ trong đó t tính bằng (s) và s tính bằng (m). Thời điểm vận tốc của chất điểm đạt giá trị lớn nhất là

Câu 6 [20240] - [Loga.vn]

Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường kiềm thu được hỗn hợp sản phẩm mà các chất sản phẩm đều có phản ứng tráng gương, cấu tạo có thể có của este

Câu 7 [629] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x+\frac{9}{x}$ trên đoạn $\left[ 2;4 \right]$ là:

Câu 8 [16750] - [Loga.vn]

Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Al và Na có tỉ lệ mol 1 : 2 vào nước dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Giá trị của m là

Câu 9 [28901] - [Loga.vn]

Tìm giá trị cực đại \[{{y}_{C}}\] hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+1.\]

Câu 10 [16607] - [Loga.vn]

Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là

Câu 11 [34103] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d\] có đồ thị hình dưới :

Chọn khẳng định đúng.

Câu 12 [9748] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây:

Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 13 [34716] - [Loga.vn]

Tìm $m$ để đường thẳng $y=x+m$ cắt đồ thị hàm số $y=\frac{2x}{x+1}$ tại hai điểm phân biệt.

Câu 14 [16017] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây đúng?

Câu 15 [20186] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa chất nào sau đây không thu được ancol?

Câu 16 [35413] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 17 [33906] - [Loga.vn]

Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y=\sqrt{2-{{x}^{2}}}-x$ bằng:

Câu 18 [28054] - [Loga.vn]

Hàm số $y=-{{x}^{4}}+8{{x}^{2}}-3$ đạt cực đại tại

Câu 19 [2989] - [Loga.vn]

Cho đồ thị \[\left( C \right)\] của hàm số $y=-{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-5x+2.$ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

Câu 20 [16663] - [Loga.vn]

Trong thực tế người ta thực hiện phản ứng tráng gương đối với chất nào sau đây để tráng ruột bình thủy tinh?

Câu 21 [27903] - [Loga.vn]

Cho đồ thị (C): $y=\frac{\sqrt{{{x}^{2}}-4}}{x+1}$, đồ thị (C ) có bao nhiêu đường tiệm cận ?

Câu 22 [28200] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2$ có đồ thị \[\left( C \right)\]. Tiếp tuyến của \[\left( C \right)\] tại điểm có hoành độ bằng $1$  có phương trình là:

Câu 23 [27273] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x-1}{m{{x}^{2}}-2x+3}.$ Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.

Câu 24 [24100] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau \[y=\frac{x+3}{x-1};y={{x}^{4}}-3{{x}^{2}}+2;y={{x}^{3}}-3x;y=\frac{{{x}^{2}}+2x-3}{x+1}\] có bao nhiêu hàm số có tập xác định là \[\mathbb{R}?\]

Câu 25 [34714] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{2x-1}{x-3}$ có bao nhiêu đường tiệm cận ?

Câu 26 [16316] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng. Sóng điện từ

Câu 27 [23904] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y={{x}^{4}}-4{{x}^{2}}+3$ trên đoạn \[\left[ 0;3 \right]\] là:

Câu 28 [3545] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+3}{x-3}.$ Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Câu 29 [26073] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\frac{3x+2}{x+1}$ trên đoạn [0;2] có giá trị lớn nhất M bằng:

Câu 30 [40366] - [Loga.vn]

Hàm số $f\left( x \right)=\frac{{{x}^{2}}+x+1}{x+1}$ có bao nhiêu điểm cực trị ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook