Chi tiết đề thi

Lượng giác 11

doquangduy363
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [30136] - [Loga.vn]

Số nghiệm thuộc khoảng $\left[ \frac{-4\pi }{3};\frac{\pi }{2} \right)$ của phương trình $cos\left( \pi +x \right)+\sqrt{3}s\text{inx}=\sin \left( 3x-\frac{3\pi }{2} \right)$ là:

Câu 2 [57876] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình $sin^{4}x+cos^{4}x+cos(x-\frac{\Pi }{4}).sin(3x-\frac{\Pi }{4})-\frac{3}{2}=0$

Câu 3 [4602] - [Loga.vn]

Giải phương trình $cos5x.\cos x=cos4x$. 

Câu 4 [26524] - [Loga.vn]

Tìm nghiệm của phương trình $\frac{\cos x-\sqrt{3}\operatorname{s}\text{inx}}{2\sin x-1}=0$ 

Câu 5 [13603] - [Loga.vn]

Cho phương trình $\frac{2{{\sin }^{2}}x+\cos 4x-\cos 2x}{\sin x-\cos x}=0$. Tính diện tích đa giác có đỉnh là các điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $\alpha $ trên đường tròn lượng giác, với $\alpha $ là nghiệm của phương trình đã cho.


Câu 6 [30273] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\sqrt{1+2\cos x}+\sqrt{1+2\sin x}=\frac{m}{2}$ có nghiệm thực?

Câu 7 [29847] - [Loga.vn]

Số các giá trị thực của tham số m để phương trình $\left( \sin x-1 \right)\left( 2{{\cos }^{2}}x-\left( 2m+1 \right)\cos x+m \right)=0$ có đúng 4 nghiệm thực thuộc đoạn $\left[ 0;2\pi \right]$ là:

Câu 8 [112] - [Loga.vn]

 Tính tổng S các nghiệm của phương trình \[(2\cos 2x+5)({{\sin }^{4}}x-{{\cos }^{4}}x)+3=0\] trong khoảng \[(0;2\pi ).\]

Câu 9 [5260] - [Loga.vn]

Tìm góc $\alpha \in \left\{ \frac{\pi }{6};\frac{\pi }{4};\frac{\pi }{3};\frac{\pi }{2} \right\}$ để phương trình \[cos2x+\sqrt{3}sin2x-2cosx=0\] tương đương với phương trình

Câu 10 [34747] - [Loga.vn]

Tổng các nghiệm của phương trình $2\cos 3x\left( 2\cos 2x+1 \right)=1$ trên đoạn là:

Câu 11 [1933] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số $m$ để phương trình \[m{{\sin }^{2}}x-3\sin x.\cos x-m-1=0\] có đúng 3 nghiệm \[x\in \left( 0;\frac{3\pi }{2} \right)\]?

Câu 12 [17813] - [Loga.vn]

Tính tổng S là tổng các nghiệm thuộc đoạn \[\left[0;2\pi\right]\]của phương trình:

 

Câu 13 [40448] - [Loga.vn]

Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu \[h\left( m \right)\] của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t\left( h \right)$ được cho bởi công thức $h=3\,c\text{os}\left( \frac{\pi t}{6}+\frac{\pi }{3} \right)+12$

Khi nào mực nước của kênh là cao nhất với thời gian ngắn nhất ?

Câu 14 [26507] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y=\frac{\sin x+2\cos x+1}{\sin \text{x+}\cos x+2}.$ 

Câu 15 [18] - [Loga.vn]

Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình \[\sin 2x+4\sin x-2\cos x-4=0\] trong đoạn \[\text{ }\!\![\!\!\text{ }0;100\pi \text{ }\!\!]\!\!\text{ }\] của phương trình

Câu 16 [43933] - [Loga.vn]

Cho phương trình $m.\sin x+4\cos x=2m-5$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình có nghiệm ? 

Câu 17 [500] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình \[\cos 3x-\cos 2x+m\cos x=1\] có đúng bảy nghiệm khác nhau thuộc khoảng?

Câu 18 [59251] - [Loga.vn]

Phương trình ${{\sin }^{2}}x-4\sin x\cos x+3{{\cos }^{2}}x=0$ có tập nghiệm trùng với nghiệm của phương trình nào sau đây?

Câu 19 [46520] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình $\frac{\sin x\sin 2x+2\sin x{{\cos }^{2}}x+\sin x+\cos x}{\sin x+\cos x}=\sqrt{3}\cos 2x$ trong khoảng \[\left( -\pi ;\pi  \right)\] là:

Câu 20 [26259] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình \[co{{s}^{4}}x-cos2x+2{{\sin }^{6}}x=0\] trên đoạn \[[0;2\pi ]\] là

Câu 21 [57948] - [Loga.vn]

Trong khoảng $(-\pi; \pi)$, phương trình $sin^{6}x+3sin^{2}x.cosx+cos^{6}x=1$

Câu 22 [15064] - [Loga.vn]

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $3\cos x-1=0$ trên đoạn 

Câu 23 [20391] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\left| \cos x \right|$ là hoàn tuần hoàn với chu kì là:

Câu 24 [5422] - [Loga.vn]

Phương trình $\frac{c\,os4x}{c\,os2x}=\tan \,2x$ có số nghiệm thuộc khoảng $\left( 0;\frac{\pi }{2} \right)$ là:

Câu 25 [428] - [Loga.vn]

Phương trình \[\cos 2x+\cos x=0\] có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng  ?

Câu 26 [1883] - [Loga.vn]

Số  các giá trị nguyên của m để phương trình ${{\cos }^{2}}+\sqrt{\cos x+m}=m$ có nghiệm?

Câu 27 [57548] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{{{x}^{3}}}{3}+3{{x}^{2}}-2\] có đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc k = -9

Câu 28 [7293] - [Loga.vn]

Số nghiệm thuộc nửa khoảng \[\left[ -\pi ;0 \right)\] của phương trình \[\cos x-\cos 2x-\cos 3x+1=0\] là:

Câu 29 [57942] - [Loga.vn]

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Câu 30 [23096] - [Loga.vn]

Số giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn \[\left[ -2018;2018 \right]\] để phương trình $\left( m+1 \right){{\sin }^{2}}x-\sin 2x+c\text{os}2x=0$ có nghiệm là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook