Chi tiết đề thi

Ôn lý thuyết Este-Lipit số III

ctvloga220
10 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54329] - [Loga.vn]

Hợp chất A có CTPT C3H4O2 có khả năng tham gia phản ứng tráng gương, thuỷ phân A cũng cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Vậy A là

Câu 2 [54328] - [Loga.vn]

Khi thủy phân HCOOC6H5 trong môi trường kiềm dư thì thu được

Câu 3 [54327] - [Loga.vn]

Một este có CTPT là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. CTCT thu gọn của este đó là

Câu 4 [54326] - [Loga.vn]

Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành những sản phẩm gì ?

Câu 5 [54325] - [Loga.vn]

Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm là

Câu 6 [54324] - [Loga.vn]

Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng

Câu 7 [54323] - [Loga.vn]

Trong thành phần nước dứa có este tạo bởi ancol isoamylic và axit isovaleric. CTPT của este là

Câu 8 [54322] - [Loga.vn]

Cho este có công thức cấu tạo : CH2 = C(CH3)COOCH3. Tên gọi của este đó là

Câu 9 [54321] - [Loga.vn]

Este metyl acrylat có công thức là

Câu 10 [54320] - [Loga.vn]

Este vinyl axetat có công thức là

Câu 11 [54319] - [Loga.vn]

Este etyl fomat có công thức là

Câu 12 [54318] - [Loga.vn]

Đun glixerol với hỗn hợp các gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?

Câu 13 [54317] - [Loga.vn]

Đun glixerol với hỗn hợp các axit stearic, oleic, panmitic (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?

Câu 14 [54316] - [Loga.vn]

Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?

Câu 15 [54315] - [Loga.vn]

So với các axit, ancol có cùng số nguyên tử cacbon thì este có nhiệt độ sôi

Câu 16 [54314] - [Loga.vn]

Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

Câu 17 [54313] - [Loga.vn]

Một este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu đựoc ancol etylic, CTCT của C4H8O2 là:

Câu 18 [54312] - [Loga.vn]

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:

Câu 19 [54311] - [Loga.vn]

Hợp chất có CTCT: CH3 – COO – CH = CH2. Tên gọi của hợp chất là:

Câu 20 [54310] - [Loga.vn]

Cho các công thức cấu tạo sau : (1) CH3COOH, (2) CH3OH, (3) CH3OCOCH3, (4) CH3COCH3, (5) CH3OCH3, (6) CH3COOCH3. Các công thức cấu tạo nào cho ở trên biễu diễn chất có tên là metyl axetat:

Câu 21 [54309] - [Loga.vn]

Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất trong các chất sau là:

Câu 22 [54308] - [Loga.vn]

Etyl axetat là tên gọi của:

Câu 23 [54307] - [Loga.vn]

Thủy phân este X trong môi trường kiềm thu được natriaxetat và ancol etylic, X là:

Câu 24 [54306] - [Loga.vn]

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng còn được gọi là:

Câu 25 [54305] - [Loga.vn]

Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Câu 26 [54304] - [Loga.vn]

Phản ứng đặc trưng của este là:

Câu 27 [54303] - [Loga.vn]

Phản ứng thủy phân este:

1) Là phản ứng thuận nghịch ở trong môi trường H2SO4.

2) Là phản ứng thuận nghịch ở trong môi trường NaOH.

3) Là phản ứng một chiều ở môi trường axit.

4) Là phản ứng một chiều ở môi trường kiềm.

Chọn các phát biểu đúng:

Câu 28 [54302] - [Loga.vn]

Chất X có công thức phân tử là C4H8O2, khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có CTPT là C2H3O2Na và chất có CTPT là C2H6O. X là loại chất nào sau đây:

Câu 29 [54301] - [Loga.vn]

Một este có công thức phân tử C4H8O2 được tạo thành từ ancol metylic và axit nào sau đây :

Câu 30 [54300] - [Loga.vn]

Metylpropionat là tên gọi của:

Câu 31 [54299] - [Loga.vn]

Este C4H8O2 có gốc ancol là metyl thì axit tạo nên este đó là:

Câu 32 [54298] - [Loga.vn]

Câu 33 [54297] - [Loga.vn]

Este nào khi b ị thủy phân trong môi trường kiềm tạo sản phẩm là 1 muối và 1 ancol:

Câu 34 [54296] - [Loga.vn]

Sắp xếp theo chiều tăng nhiệt độ sôi của các chất sau đây:

Câu 35 [54295] - [Loga.vn]

Cho các đồng phân mạch hở có CTPT là C2H4O2 T/d với : dd NaOH, Na, dd AgNO3/NH3 thì số PT xảy ra là

Câu 36 [54294] - [Loga.vn]

Chất X có CTPT là C4H8O2. X T/d với dd NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. CTCT thu gọn của X là

Câu 37 [54293] - [Loga.vn]

Biện pháp nào dưới đây được dùng để nâng cao hiệu suất Pư este hoá

Câu 38 [54292] - [Loga.vn]

Cho các cặp chất :

(1) CH3COOH và C2H5CHO ;

(2) C6H5OH và CH3COOH ;

(3) C6H5OH và (CH3CO)2O ;

(4) CH3COOH và C2H5OH ;

(5) CH3COOH và CH $\equiv$ CH ;

(6) C6H5COOH và C2H5OH.

Những cặp chất nào tham gia phản ứng este hoá ?

Câu 39 [54291] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo este mạch hở có CTPT là C5H8O2 khi thủy phân tạo ra một axit và một anđehit

Câu 40 [54289] - [Loga.vn]

Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và rượu etylic. CT X là:Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và rượu etylic. CT X là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook