Chi tiết đề thi

thi thử logarit

duchoang
3 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [23589] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số \[y={{\left( 2x-{{x}^{2}} \right)}^{\pi }}\] là:

Câu 2 [16061] - [Loga.vn]

Rút gọn biểu thức $M=\frac{{{a}^{\frac{1}{5}}}\left( {{a}^{\frac{3}{10}}}-{{a}^{-\frac{1}{5}}} \right)}{{{a}^{\frac{2}{3}}}\left( {{a}^{\frac{1}{3}}}-{{a}^{-\frac{2}{3}}} \right)}$ với $a>0,a\ne 1,$ ta được kết quả là


Câu 3 [522] - [Loga.vn]

Nếu $\log x=\frac{2}{3}\log a-\frac{1}{5}\log b$ thì x bằng:

Câu 4 [5452] - [Loga.vn]

Gọi a là một nghiệm của phương trình ${{4.2}^{2\log x}}-{{6}^{\log x}}-{{18.3}^{2\log x}}=0.$ Khẳng định nào sau đây đúng khi đánh giá về a ?

    

Câu 5 [48381] - [Loga.vn]

Biết phương trình \[2lo{{g}_{2}}x+\text{ }3lo{{g}_{x}}2\text{ }=\text{ }7\] có hai nghiệm thực \[{{x}_{1}} < \text{ }{{x}_{2}}.\] Tính giá trị của biểu thức \[T=\text{ }{{\left( {{x}_{1}} \right)}^{{{x}_{2}}}}\].

Câu 6 [22853] - [Loga.vn]

Đạo hàm hàm số \[y={{x}^{2}}\left( \ln x-1 \right)\] là: 

Câu 7 [1939] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của bất phương trình \[{{3.9}^{x}}-{{10.3}^{x}}+3\le 0\]  có dạng \[S=[a;b]\]. Tính \[P=b-a\].

Câu 8 [23848] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của phương trình ${{\log }_{3}}\left( 2x+1 \right)=2$ là:

Câu 9 [15269] - [Loga.vn]

Cho a, b là hai số thực dương khác 1 thỏa mãn ${{a}^{\frac{2}{3}}}{{\log }_{b}}\frac{4}{3}$. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 10 [30234] - [Loga.vn]

Cho bất phương trình $1+{{\log }_{5}}\left( {{x}^{2}}+1 \right)\ge {{\log }_{5}}\left( m{{x}^{2}}+4x+m \right)\,\,\left( 1 \right).$ Tìm tất cả các giá trị của m để $\,\left( 1 \right)$ nghiệm đúng với mọi số thực x.

Câu 11 [44459] - [Loga.vn]

Nghiệm của bất phương trình ${{\log }_{\frac{1}{5}}}\left( 2x-3 \right) > -1$ là:

Câu 12 [4990] - [Loga.vn]

Với \[0

Câu 13 [14648] - [Loga.vn]

Tổng các nghiệm của phương trình ${{\log }_{2}}\left( {{3.2}^{2}}-2 \right)=2x$ là

Câu 14 [27920] - [Loga.vn]

Một cô giáo dạy văn gửi 200 triệu đồng loại kì hạn 6 tháng vào một ngân hàng với lãi suất 6,9% trên năm.Hỏi  sau 6 năm 9 tháng cô giáo nhận được số tiền cả gốc và lãi là bao nhiêu biết cô giáo không rút lãi ở tất cả các kì hạn trước và nếu rút trước ngân hàng sẽ trả lãi suất theo loại lãi suất không kì hạn 0,002% trên ngày ?

Câu 15 [3486] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của bất phương trình ${{\log }_{2}}\left( x-3 \right)+{{\log }_{2}}x\ge 2$ là

Câu 16 [27983] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{e}^{\operatorname{s}\text{inx}}}.$ Mệnh đề nào sau đây là sai?

Câu 17 [41553] - [Loga.vn]

Tổng các nghiệm của phương trình \[\log _{2}^{2}x-{{\log }_{2}}9.{{\log }_{2}}x=3\] là :

Câu 18 [28055] - [Loga.vn]

Khi đặt $t={{2}^{x}}$, phương trình ${{4}^{x+1}}-{{12.2}^{x-2}}-7=0$ trở thành phương trình nào sau đây?

Câu 19 [27921] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số: $y={{\left( 4-{{x}^{2}} \right)}^{\frac{1}{3}}}$ là:

Câu 20 [14591] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y={{\log }_{2}}\left( x-2 \right)$ là


Câu 21 [4438] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định của hàm số $f\left( x \right)={{\left( 1+\sqrt{x-1} \right)}^{\sqrt{5}}}$. 

Câu 22 [14563] - [Loga.vn]

Gía trị của a sao cho phương trình ${{\log }_{2}}\left( x+a \right)=3$ có nghiệm $x=2$ là

    

Câu 23 [20098] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định D của hàm số \[y={{\left( {{x}^{2}}+x \right)}^{\sqrt{2}-1}}\].

Câu 24 [43727] - [Loga.vn]

Biết $S=\left[ a;b \right]$ là tập nghiệm của bất phương trình ${{3.9}^{x}}-{{10.3}^{x}}+3\le 0.$ Tìm \[T=b-a\].

Câu 25 [22875] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình \[{{\log }_{2}}\left( {{\log }_{4}}x \right)=1\] là:

Câu 26 [4167] - [Loga.vn]

Đạo hàm của hàm số $y=x\operatorname{lnx}$ trên khoảng $\left( 0;+\infty\right)$ là

Câu 27 [2969] - [Loga.vn]

Tính giá trị ${{\left( \frac{1}{16} \right)}^{-0,75}}+{{\left( \frac{1}{8} \right)}^{-\frac{4}{3}}},$ ta được:

Câu 28 [23067] - [Loga.vn]

Phương trình ${{\log }_{3}}\left( 3x-2 \right)=3$ có nghiệm là:

Câu 29 [5678] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{\left( 4{{x}^{2}}-1 \right)}^{-4}}\] có tập xác định là: 

Câu 30 [27940] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng: Phương trình ${{\left( \frac{1}{7} \right)}^{{{x}^{2}}-2x-3}}={{7}^{x-1}}$ có bao nhiêu nghiệm ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook