Chi tiết đề thi

Thi thử tháng 9

nguyenduong312
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
35
63 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [35407] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\frac{mx-1}{x-m}$ nghịch biến trên khi và chỉ khi:

Câu 2 [16321] - [Loga.vn]

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

Câu 3 [27958] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+3}{x+2}$.  Khẳng định nào sau đây là đúng.

Câu 4 [18777] - [Loga.vn]

Công thức hóa học của sắt (III) hiđroxit là

Câu 5 [30141] - [Loga.vn]

Gọi A,B,C là các điểm cực trị của đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+4.$ Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC bằng:

Câu 6 [29481] - [Loga.vn]

Biết đồ thị hàm số \[y={{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+c\] chỉ có một điểm cực trị là điểm có tọa độ \[\left( 0;-1 \right)\] thì b và c thỏa mãn điều kiện nào ?

Câu 7 [734] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên sau:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f\left( x \right)-1=m$ có đúng hai nghiệm.

Câu 8 [3545] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+3}{x-3}.$ Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Câu 9 [27908] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\frac{1}{3}\left( {{m}^{2}}-1 \right){{x}^{3}}+\left( m+1 \right){{x}^{2}}+3x+5$ đồng biến trên R khi :

Câu 10 [58044] - [Loga.vn]

Cho biểu thức $P=\frac{2xy}{x^{2}+y^{2}}$ với x, y khác 0. Giá trị nhỏ nhất của P bằng

Câu 11 [26067] - [Loga.vn]

Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số $y=\frac{x+2}{x-1}$ và đường thẳng $y=2x$ là:

Câu 12 [20190] - [Loga.vn]

Saccarozo và glucozo đều có phản ứng

Câu 13 [20102] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\]xác định và liên tục trên đoạn \[\left[ -1;2 \right]\], có đồ thị của hàm số \[y=f'\left( x \right)\] như hình sau.


Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số \[y=f\left( x \right)\] trên đoạn \[\left[ -1;2 \right]\]. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

 

Câu 14 [15799] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+3x-4$ có bao nhiêu cực trị?

Câu 15 [15836] - [Loga.vn]

Anđehit propionic có công thức cấu tạo là

Câu 16 [35358] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\sqrt{2}\cos 2x+4\sin x$ trên đoạn $\left[ 0;\frac{\pi }{2} \right]$ .

Câu 17 [15865] - [Loga.vn]

Cho chuỗi phản ứng:

CTCT của X, Y lần lượt là

Câu 18 [15855] - [Loga.vn]

Phân tích hợp chất hữu cơ X thấy cứ 3 phần khối lượng cacbon lại có 1 phần khối lượng hidro, 7 phần khối lượng nito và 8 phần khối lượng lưu huỳnh. Trong công thức phân tử của X chỉ có 1 nguyên tử S. Công thức phân tử của X là

Câu 19 [41064] - [Loga.vn]

Giá trị của m để hàm số $y=\frac{mx+4}{x+m}$ nghịch biến trên $\left( -\infty ;1 \right)$ là:

Câu 20 [16268] - [Loga.vn]

Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là

Câu 21 [44689] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+3.$ Chọn phương án đúng trong các phương án sau.

Câu 22 [34469] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\left( x-1 \right)\left( {{x}^{2}}-2x+4 \right)$ cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm ?

Câu 23 [17793] - [Loga.vn]

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

   

Câu 24 [16004] - [Loga.vn]

Khi thủy phân họp chất hữu cơ X (không có phản ứng tráng bạc) trong môi trường axit rồi trung hòa axit thì dung dịch thu được có phản ứng tráng bạc. Chất nào sau đây thỏa mãn X?

Câu 25 [64547] - [Loga.vn]

Cho đồ thị như hình vẽ bên. Đây là đồ thị của hàm số nào?

Câu 26 [1970] - [Loga.vn]

Với những giá trị nào của tham số m thì \[\left( {{C}_{m}} \right):y=x-3\left( m+1 \right){{x}^{2}}+2\left( {{m}^{2}}+4m+1 \right)x-4m\left( m+1 \right)\] cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lớn hơn 1?

Câu 27 [20216] - [Loga.vn]

Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O. Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được chất hữu cơ T.

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Câu 28 [31432] - [Loga.vn]

Tìm số giao điểm n của đồ thị hai hàm số sau: \[y={{x}^{4}}-3{{x}^{2}}+2\] và \[y={{x}^{2}}-2\].

Câu 29 [48548] - [Loga.vn]

Chọn khẳng định đúng về hàm số \[y={{x}^{4}}-\text{ }3{{x}^{3}}+\text{ }2\].

Câu 30 [64170] - [Loga.vn]

Cho đồ thị hàm số $y=-{{x}^{3}}+3mx+1$ có hai điểm cực trị A, B thỏa mãn tam giác OAB vuông tạo O (O là gốc tọa độ). Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Câu 31 [35375] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)={{x}^{2}}\left( x-1 \right)\left( {{x}^{2}}-4 \right).$ Số điểm cực trị của hàm số $y=f\left( x \right)$ là:

Câu 32 [29466] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2\text{ }\left( C \right)\]. Phương trình tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất của \[\left( C \right)\] là:

Câu 33 [35814] - [Loga.vn]

Để hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}+m\text{x}+1}{x+m}$ đạt cực đại tại $x=2$ thì m thuộc khoảng nào ?

Câu 34 [33980] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $\cos 2x+m\left| \sin x \right|-m=0$ có nghiệm ?

Câu 35 [27994] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\sqrt{{{x}^{3}}-3x}$ với $x\in \left[ 2;+\infty\right).$ Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook