Chi tiết đề thi

toán 12 ttt

crocketcute
2 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
40
72 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [30229] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đường cong $y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-2$ tại điểm có hoành độ ${{x}_{0}}=1$ là:

Câu 2 [27901] - [Loga.vn]

Đồ thị sau đây của hàm số nào ?


Câu 3 [39873] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau , hàm số nào đồng biến trên $\mathbb{R}$ .

Câu 4 [4962] - [Loga.vn]

Dung dịch trong nước của chất nào sau đây có môi trường axit:

Câu 5 [29026] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] liên tục \[\mathbb{R}\] trên và có đồ thị như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Câu 6 [4169] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên sau. Mệnh đề nào dưới đây sai?

Câu 7 [45337] - [Loga.vn]

Gọi $\left( T \right)$ là tiếp tuyến của đồ thị $y=\frac{x+1}{x+2}\left( C \right)$ tại điểm có tung độ dương, đồng thời $\left( T \right)$ cắt hai tiệm của \[\left( C \right)\] lần lượt tại A và B sao cho độ dài AB nhỏ nhất. Khi đó $\left( T \right)$ tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng bao nhiêu ?

Câu 8 [36246] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\sqrt{3\text{x}-{{x}^{2}}}.$ Hàm số đồng biến trên khoảng nào ?

Câu 9 [16004] - [Loga.vn]

Khi thủy phân họp chất hữu cơ X (không có phản ứng tráng bạc) trong môi trường axit rồi trung hòa axit thì dung dịch thu được có phản ứng tráng bạc. Chất nào sau đây thỏa mãn X?

Câu 10 [30270] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$ ?

Câu 11 [35359] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{{{x}^{2}}-2}}{x-1}$ có bao nhiêu đường tiệm cận ?

Câu 12 [40971] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá tri thưc của tham số \[m\] sao cho hàm số $y=\frac{\operatorname{s}\text{inx}-1}{\operatorname{s}\text{inx}-m}$ đồng biến trên khoảng $\left( 0;\frac{\pi }{2} \right)$ .

Câu 13 [34085] - [Loga.vn]

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số \[y=\frac{x+3}{x-3}\] là:

Câu 14 [29084] - [Loga.vn]

Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của đồ thị hàm số nào ?


Câu 15 [29086] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình \[\cos x=\frac{1}{2}\] là:

Câu 16 [15794] - [Loga.vn]

Giá trị của tham số m để hàm số $y={{x}^{3}}-m{{x}^{2}}+\left( 2m-3 \right)-3$ đạt cực đại tại $x=1$ là

Câu 17 [32009] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ:

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?

Câu 18 [29095] - [Loga.vn]

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số \[y=\frac{\sqrt{{{x}^{2}}-3x}}{x-1}\] là: 

Câu 19 [29837] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x-2}{x+3}.$ Tìm khẳng định đúng.

Câu 20 [39250] - [Loga.vn]

Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}+2x}{x-1}$ .

Câu 21 [27517] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \[f\left( x \right)=2co{{s}^{3}}x-cos2x\] trên đoạn $D=\left[ -\frac{\pi }{3};\frac{\pi }{3} \right].$ 

Câu 22 [46676] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đồ thị là đường cong \[\left( C \right)\] và các giới hạn \[\underset{x\to {{2}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=1,\,\,\underset{x\to {{2}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=1,\,\,\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=2,\,\,\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=2.\] Hỏi mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 23 [26202] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{{{x}^{2}}+x+1}}{x}$ có bao nhiêu tiệm cận ?

Câu 24 [44097] - [Loga.vn]

Đây là đồ thị của hàm số nào ?

Câu 25 [29200] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\text{ }f\left( x \right)\] liên tục trên \[~\mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}\] và có bảng biến thiên như hình dưới đây ?

      

Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 26 [20237] - [Loga.vn]

Cho 2,53 gam hỗn hợp X gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau phản ứng thu được thêm 0,72 gam nước và m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là

Câu 27 [16307] - [Loga.vn]

Nếu cường độ dòng điện chạy trong dây tròn tang lên 2 lần và đường kính vòng dây giảm đi 4 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây

Câu 28 [20428] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm 2 ancol có cùng số nhóm OH. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít H2 (đktc). Đốt cháy hoàn phần 2 thu được 11 gam CO2 và 6,3 gam H2O. Biết số nguyên tử cacbon trong mỗi ancol 3. CTPT của 2 ancol là:

Câu 29 [34127] - [Loga.vn]

Tìm giá trị cực đại của hàm số $y={{x}^{3}}-3x+2$.

Câu 30 [47838] - [Loga.vn]

Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số  đi qua điểm  

Câu 31 [45617] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình ${{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-{{m}^{3}}+3{{m}^{2}}=0$ có ba nghiệm phân biệt.

Câu 32 [16725] - [Loga.vn]

Để tạo thành thủy tinh hữu cơ (plexiglat), người ta tiến hành trùng hợp

Câu 33 [34531] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)=a{{x}^{4}}+{{b}^{2}}{{x}^{2}}+1\left( a\ne 0 \right).\] Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào là đúng ?

Câu 34 [29811] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số nào sau đây ?

Câu 35 [27979] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)=a\,{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$ với $a\ne 0.$ Biết đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là $A\left( 1;-1 \right),B\left( -1;3 \right).$ Tính \[f\left( 4 \right).\]

Câu 36 [35363] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-1$ đồng biến trên khoảng nào sau đây ?

Câu 37 [46633] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] xác định trên \[\mathbb{R}\backslash \left\{ -1 \right\}\] và có bảng biến thiên như hình dưới đây.

Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 38 [45640] - [Loga.vn]

Trên đồ thị hàm số $y=\frac{2x-5}{3x-1}$ có bao nhiêu điểm có tọa độ là các số nguyên?

Câu 39 [18799] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat

(a) Glucozo và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozo trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

(g) Glucozo tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là

Câu 40 [224] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\sin x\] đồng biến trên mỗi khoảng nào dưới đây ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook