Chi tiết đề thi

Tổng tháng 11

thaodo705
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [20299] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y={{\left( x+2 \right)}^{-2}}$ là:

Câu 2 [4325] - [Loga.vn]

Cho $0

Câu 3 [27905] - [Loga.vn]

Cho a,b là các số hữu tỉ thoả mãn: \[{{\log }_{2}}\sqrt[6]{360}=\frac{1}{2}+a{{\log }_{2}}3+b{{\log }_{2}}5\]. Khi đó tổng $a+b$ có giá trị là:

Câu 4 [5448] - [Loga.vn]

Biết rằng $\log 7=a,{{\log }_{5}}100=b.$Hãy biểu diễn ${{\log }_{25}}56$ theo a và b.


Câu 5 [5675] - [Loga.vn]

Cho a là một số dương, biểu thức \[{{a}^{\frac{2}{3}}}\sqrt{a}\] viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là: 

Câu 6 [33974] - [Loga.vn]

Một người gửi tiết kiệm với lãi suất và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu ?

Câu 7 [27510] - [Loga.vn]

Cho \[a>0,\text{ }b>0\] và $a$ khác $1$ thỏa mãn ${{\log }_{a}}b=\frac{b}{4};\,\,{{\log }_{2}}a=\frac{16}{b}.$ Tính tổng $a+b.$ 

Câu 8 [14571] - [Loga.vn]

Với ${{\log }_{2}}5=a,$ giá trị của \[lo{{g}_{4}}1250\] là


Câu 9 [4969] - [Loga.vn]

Cho \[0

Câu 10 [30059] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)={{\log }_{3}}\left( 2x+1 \right).$ Giá trị của $f'\left( 0 \right)$ bằng:

Câu 11 [23844] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng xác định của nó ?

Câu 12 [41116] - [Loga.vn]

Cho a là một số dương, biểu thức ${{a}^{\frac{2}{3}}}\sqrt[{}]{a}.$ Viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ.

Câu 13 [210] - [Loga.vn]

Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình ${{\log }_{2}}(9-x)\le 3$

Câu 14 [29827] - [Loga.vn]

Biết đồ thị (C) ở hình bên là đồ thị hàm số $y={{a}^{x}}\left( a>0,a\ne 1 \right).$ Gọi (C’) là đường đối xứng với (C) qua đường thẳng $y=x.$

Hỏi (C’) là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

Câu 15 [11851] - [Loga.vn]

Cho $a$ là số thực dương. Viết biểu thức $P=\sqrt[3]{5}.\frac{1}{\sqrt{{{a}^{3}}}}$ dưới dạng lũy thừa cơ số $a$ ta được kết quả.   

Câu 16 [4430] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của phương trình ${{9}^{x}}-{{4.3}^{x}}+3=0$. 

Câu 17 [20303] - [Loga.vn]

 Giá trị của tham số m  để phương trình ${{4}^{x}}-m{{.2}^{x+1}}+2m=0$ có hai nghiệm ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ thoả mãn ${{x}_{1}}+{{x}_{2}}=3$ là:

Câu 18 [23061] - [Loga.vn]

Cho a, b là các số thực dương. Rút gọn biểu thức $P=\frac{{{\left( \sqrt[4]{{{a}^{3}}{{b}^{2}}} \right)}^{4}}}{\sqrt[3]{\sqrt{{{a}^{12}}{{b}^{6}}}}}$ được kết quả là:

Câu 19 [30048] - [Loga.vn]

Giả sử a, b là các số thực dương bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây sai ?

Câu 20 [29868] - [Loga.vn]

Số nào trong các số sau lớn hơn 1 ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook