Cây thân cao tự thụ phấn, thu được đời F1 có tỉ lệ: 75% cao: 25% thấp, xác suất để tạo ra các tỉ lệ mong muốn là?

cho biết gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp. Cây thân cao tự thụ phấn, thu được đời F1 có tỉ lệ: 75% cao: 25% thấp.
a) lấy ngẫy nhiên 1 cây F1, xác xuất thu được cây thân cao?
b) Lấy ngẫu nhiên một cây thân cao trong F1, xác xuất thu được cây thân cao thuần chủng?
c) Lẫy ngẫu nhiên 3 cây thân cao trong F1, xác xuất thu được 1 cây thân cao thuần chủng?

user-avatar

hi câu này mình biết làm rồi , các bạn k cần trả lời nữa , cảm ơn nhìu


Các câu hỏi liên quan