Chứng minh sự đa dạng của ngành chân khớp

Bằng các ví dụ hãy chứng minh sự đa dạng của ngành Chân khớp?

user-avatar

- Hệ thần kinh và giác quan phát triển. Đó là trung tâm diều khiển mọi hoạt động phức tạp và đa dạng của Chân khớp.

- Cấu tạo phân hóa phù hợp với các chức năng khác nhau, giúp chân khớp thích nghi được nhiều môi trường khác nhau.

Ví dụ, chân bơi, chân bò, chán đào bới... phần phụ miệng thích nghi với kiểu nghiền, kiểu hút,... thức ăn.


Các câu hỏi liên quan