Phân biệt lớp sâu bọ, giáp xác và hình nhện

Dựa vào đặc điểm cấu tạo ngoài, hãy phân biệt lớp giáp xác, lớp hình nhện, lớp sâu bọ.

user-avatar

Lớp sâu bọ:Cơ thể gồm ba phần:đầu ,ngực, bụng

phần đầu có 1 đôi râu,phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh

Lớp giáp xác:Cơ thể có lớp vỏ kitin xung quanh bao bọc,cơ thể gồm có 2 phần(phần đầu -ngực và bụng)phần bụng phân đốt rõ,phần phụ là những chân bơi

Lớp hình nhện:Cơ thể gồm 2 phần (đầu ngực và bụng),6 đôi phần phụ,4 đôi chân bò

tick nha


Các câu hỏi liên quan