Có 166,5 gam dung dịch MSO4 41,56% ở 100 độ C. Hạ nhiệt độ dung dịch xuống 20 độ C thì thấy có m1 gam MSO4.5H2O kết tinh và còn m2 gam dung dịch X. Biết m1 – m2 = 6,5 gam và độ tan S của MSO4 ở 20 độ C là 20,9 gam. Xác định công thức của MSO4

user-avatar

Ta có m1 + m2 = 166,5 và m1 – m2 = 6,5

—> m1 = 86,5 và m2 = 80

mMSO4 (100 độ C) = 166,5.41,56% = 69,1974

mMSO4 (20 độ C) = 80.20,9/(100 + 20,9) = 13,8296

—> mMSO4 (trong hidrat) = 69,1974 – 13,8296 = 55,3678

Vì nMSO4 = nMSO4.5H2O nên:

55,3678/(M + 96) = 86,5/(M + 96 + 18.5)

—> M = 64 —> M là Cu

—> CuSO4


Các câu hỏi liên quan