//

Hòa tan hết 13,52 gam hỗn hợp X gồm Mg(NO3)2, Al2O3, Mg và Al vào dung dịch NaNO3 và 1,08 mol HCl (đun nóng). Sau khi kết thức phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O và H2. Tỷ khối của Z so với He bằng 5. Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 1,14 mol NaOH, lấy kết tủa nung ngoài không khí tới khối lượng không đổi thu được 9,6 gam rắn. Phần trăm khối lượng của Al có trong hỗn hợp X là :

A. 31,95% B. 19,97% C. 23,96% D. 27,96%

user-avatar

Dung dịch Y chứa AlCl3 (a mol), NaCl (b mol), NH4Cl (c mol), MgCl2 (0,24 mol – Tính từ mMgO = 9,6 gam)

nHCl = 3a + b + c + 0,24.2 = 1,08

nNaOH = 4a + c + 0,24.2 = 1,14

Phần khí Z tính được nN2O = 0,06 và nH2 = 0,08

Bảo toàn H:

nHCl = 4nNH4Cl + 2nH2 + 2nH2O

—> nH2O = 0,46 – 2c

Bảo toàn khối lượng:

13,52 + 1,08.36,5 + 85b = 133,5a + 58,5b + 53,5c + 95.0,24 + 0,14.20 + 18(0,46 – 2c)

—> a = 0,16 & b = 0,1 & c = 0,02

Ta có nH+ = 10nN2O + 10nNH4+ + 2nH2 + 2nO (oxit)

—> nO (oxit) = 0,06 —> nAl2O3 = 0,02 —> nAl = 0,12 —> %Al = 23,96%

Nếu hỗn hợp gồm FeCl2,Mg,Fe(No3)2 và Al vào dd HCl thu đc dd y và khí No …..trường hợp này không cho ra khí h2 thì muối trong chỉ gồm muối no3 đúng ko ad

À mà sao ad lại biết trong dd có muối nh4+ vậy……

Tại sao không có muối no3 vậy


Các câu hỏi liên quan

//

Câu 1. Hoà tan 11,76 gam Fe bằng 200 ml dung dịch gồm HCl 2,5M và NaNO3 0,5M thu được dung dịch B và V (lit) khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng muối trong dung dịch B thu được là:
A. 26,67g B. 31,25g C. 36,00g D. 25,40g

Câu 2. Cân bằng phản ứng:

C6H5-CH2-CH2-CH3 + KMnO4 + H2SO4 —> C6H5-COOH + CH3COOH + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Câu 3. Cho 37,95g hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào 100ml dd H2SO4 loãng thấy có 1,12 lít CO2 (đktc) thoát ra, dung dịch A và chất rắn B. Cô cạn dung dịch A thu được 4g muối khan. Nung chất rắn B đến khối lượng không đổi thì thu được rắn B1 và 4,48 lít CO2(đkc). Biết trong hỗn hợp đầu có tỉ lệ 2 : 3. Khối lượng chất rắn B1 và nguyên tố R là
A. 27,85g và Ba. B. 26,95g và Ca. C. 27,85g và Ca. D. 26,95g và Ba.

Câu 4. Để 2,52 gam bột sắt trong không khí, sau một thời gian thu được 2,84 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Để hòa tan hết X cần 500 ml dung dịch HNO3 a (mol/l), sau phản ứng sinh ra 0,56 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch Y. Tính giá trị của a và khối lượng chất tan trong Y.

Câu 5. Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu và Ag (tỉ lệ số mol tương ứng 4 : 1) vào 30 ml dung dịch gồm 1) H2SO4 0,5M và HNO3 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Trộn a mol NO trên với 0,1 mol O2 thu được hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với H2O, thu được 150 ml dung dịch có pH = z. Giá trị của z là
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.