Cho 0.15 mol hỗn hợp 2 este đơn chức phản ứng vừa đủ với 0.25 mol NaOH thu được hỗn hợp 2 muối và 1 ancol có khối lượng tương ứng lần lượt là 21.8 và 2.3. Hai este đã cho là

user-avatar

n este = 0,15 & nNaOH = 0,25

—> Hỗn hợp chứa este của ancol (A) và este của phenol (B), số mol tương ứng là a, b

—> a + b = 0,15 & a + 2b = 0,25

—> a = 0,05 & b = 0,1

—> M ancol = 2,3/0,05 = 46: C2H5OH

Hỗn hợp muối gồm RCOONa (0,15 mol) và R’ONa (0,1 mol)

—> 0,15(R + 67) + 0,1(R’ + 39) = 21,8

—> 3R + 2R’ = 157

—> R = 1 và R’ = 77 là nghiệm duy nhất

Este là HCOOC2H5 và HCOOC6H5


Các câu hỏi liên quan