Cho Al vào dd y gồm Fe3+,Fe2+,Mg2+ . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhấc thanh Al ra cân lại thấy khối lg tăng x g ( kim loại fe bám hết vào al)….giải thích hộ em cái x tăng cái .

user-avatar

m tăng = mFe – mAl pư

Thì khối luợng tăng là của fe đúng ko ad

Al tan ra

Fe bám vào

Tan ra ít, bám vào nhiều —> Khối lượng tăng


Các câu hỏi liên quan