Trộn 16.2g bột nhôm với 69.6g fe3O4 thu được hỗn hợp X. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng với HCl dư thu được 17.64 lít H2. Tính hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm

user-avatar

nAl = 0,6

nFe3O4 = 0,3

8Al + 3Fe3O4 —> 9Fe + 4Al2O3

0,6……..0,3

8x……….3x…………9x

0,6-8x

(0,6 – 8x).3 + 9x.2 = 0,7875.2

—> x = 0,0375

H = 8x/0,6 = 50%


Các câu hỏi liên quan