hấp thụ hoàn toàn 8,96l CO2 (đktc) vào V ml dd NaOH 2,75M và K2CO3 1M. cô cạn dd sau pư ở nhiệt độ thường thu được 64,5g chất rắn gồm 4 muối. giá trị của V là

user-avatar

4 muối gồm các ion:

Na+ (2,75V), K+ (2V), CO32- (a), HCO3- (V + 0,4 – a)

—> V & a

V trên có đơn vị lít


Các câu hỏi liên quan