Hỗn hợp A gồm Fe3O4, Al, Al2O3, Fe

Cho A tan trong dd NaOH dư, thu đc chất rắn B, dd C và khí D. Cho khí D dư tác dụng vs A nung nóng đc chất rắn A1. DD C cho tác dụng vs dd H2SO4 loãng dư đc dd C1. Chất rắn A1 tác dụng vs dd H2SO4 đặc nóng ( vừa đủ ) thu dc dd E và khí F. Cho E tác dụng vs bột Fe dư đc dd H. Viết các phương trình hóa học xảy ra

user-avatar

B: Fe3O4, Fe

C: NaAlO2, NaOH dư

D: H2

A1: Al, Al2O3, Fe

C1: Al2(SO4)3, Na2SO4, H2SO4 dư

E: Al2(SO4)3, Fe2(SO4)3

F: SO2

H: Al2(SO4)3, FeSO4


Các câu hỏi liên quan