hòa tan 36,2 g hh rắn A gồm feo, feco3, fe3o4, bằng đ hno3 loãng dư thu được hôn hopwj khí dktc trong do NO là sẳn phẩm khử duy nhât và đ B cho B tác dụng với naoh dư thu dc kết tủa C lọc lấy kết tủa c rủa sạch và đem nung đén khối lượng không đổi thu được 32 g chất rắn D xá định thành phần % chất trong hỗn hợp A

user-avatar

Chỉ có 2 số 36,2 gam & 32 gam thì không đủ dữ kiện tính số mol 3 chất trong hỗn hợp


Các câu hỏi liên quan