Chỉ có h2o và HCl hãy nhận biết các chất sâu : Bao, Al2O3, Fe2O3, FeO, MgO, CuO, CaCO3, MnO2

Cần 1 bài giải cụ thể như bài làm

user-avatar

Dùng H2O, chỉ có BaO tan, thu được dung dịch Ba(OH)2

Cho các oxit còn lại vào HCl, đun nhẹ:

Tan, có khí vàng lục, mùi hắc là MnO2

Tan, có khí không màu, không mùi là CaCO3

Tan, tạo dung dịch màu xanh là CuO

Tan, tạo dung dịch màu vàng lục là Fe2O3

Tan, tạo dd màu lục nhạt là FeO

Tan, tạo dd không màu là Al2O3 và MgO. Cho Ba(OH)2 đến dư vào 2 dd này:

– Kết tủa keo trắng, sau tan là Al2O3

– Kết tủa trắng là MgO


Các câu hỏi liên quan