Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở đều tạo thành từ các aminoaxit no, mạch hở, trong phân tử có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Đun nóng 9,26 gam X với KOH dư thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn 9,26 gam X cần 8,4 lit O2. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thu được kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 43,74 gam. Tìm giá trị của m.

user-avatar

Quy đổi X thành:

C2H3ON: a mol

CH2: b mol

H2O: c mol

—> mX = 57a + 14b + 18c = 9,26 (1)

C2H3ON + 2,25O2 —> 2CO2 + 1,5H2O + 0,5N2

CH2 + 1,5O2 —> CO2 + H2O

—> nO2 = 2,25a + 1,5b = 0,375 (2)

nCO2 = 2a + b

nH2O = 1,5a + b + c

Δm = 44(2a + b) + 18(1,5a + b + c) – 197(2a + b) = -43,74 (3)

Giải hệ (1)(2)(3):

a = 0,14

b = 0,04

c = 0,04

—> nKOH = nN = a = 0,14

và nH2O = nX = c = 0,04

Bảo toàn khối lượng:

m muối = mX + mKOH – mH2O = 16,38 gam


Các câu hỏi liên quan