Nhúng 1 thanh sắt nặng 100g vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0.2M.Sau 1 thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72g(giả thiết các kim loại tạo thành đều thành bám vào Fe).Khối lượng Fe đã phản ứng là bao nhiêu??

user-avatar

Khối lượng thanh Fe tăng Δm = 1,72 gam

Fe + 2Ag+ —> Fe2+ + 2Ag (1)

0,01…0,02………………0,02

—> Δm(1) = mAg – mFe pư = 1,6 < 1,72 —> Còn phản ứng nữa làm tăng 1,72 – 1,6 = 0,12

Fe + Cu2+ —> Fe2+ + Cu (2)

x…………………………….x

Δm(2) = mCu – mFe = 8x = 0,12 —> x = 0,015

—> nFe pư tổng = 0,025

—> mFe pư = 1,4


Các câu hỏi liên quan