viết pt điều chế thủy tinh hữu cơ, axit lactic từ CH4

user-avatar

CH4 —> CH3Cl —> CH3OH

CH4 —> C2H2 —> C4H4 —> C4H10 —> C3H6 —> CH2=CH-CH2Cl —> CH2=CH-CH2OH —> CH3-CHCl-CH2OH —> CH3-CHCl-COOH —> CH3-CHOH-COOH

CH2=CH-CH3 —> CH2Br-CHBr-CH3 —> CH≡C-CH3 —> CH2=C(CN)-CH3 —> CH2=C(CH3)-COOH —> CH2=C(CH3)-COOCH3 —> Thủy tinh hữu cơ.


Các câu hỏi liên quan