hòa tan hh a thu được từ sự nung bột al và s bằng đ hcl lấy dư thấy còn lại o,o4 g chất rắn khí bay ra ở đktc cho toàn bộ khí qua dd pb(no3)2 lấy dư, sau phản ứng thu được 7,17g kết tủa đen. xác ssinhj phần trăm al và s trước khi nung

user-avatar

//
H2S + Pb(NO3)2 —> PbS + 2HNO3

0,03…………………….0,03

Al2S3 + 6HCl —> 2AlCl3 + 3H2S

0,01………………………………0,03

2Al + 3S —> Al2S3

0,02…0,03…..0,01

mAl = 0,02.27 = …

mS = 0,03.32 + 0,04 = …

—> %Al, %S


Các câu hỏi liên quan