Hoà tan hết 22g hỗn hợp X gồm Fe,Cu bằng 189g dung dịch HNO3 48% thu được dung dịch Y không có NH4+. Cho Y tác dụng 600 ml dd NaOH 1M và KOH 0,5 M thu được kết tủa A và dd B. Nung A ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 30g chất rắn. Cô cạn dd B thu được chất rắn khan C. Nung C ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 64,29g. Tính C% Fe(NO3)3 trong Y


Các câu hỏi liên quan