//
Cho 6.9g kim loại kiềm A tác dụng với dung dịch H2SO4 ta thu dc 21.3g muối. Xác định kim loại A

user-avatar

2A + H2SO4 —> A2SO4 + H2

6,9/M………….21,3/(2M + 96)

—> 6,9/M = 2.21,3(2M + 96)

—> M = 23 —> M là Na


Các câu hỏi liên quan