Xin hỏi nếu cho 1 mol HCOOCH=CH2 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thì lượng Ag thi được là 2 mol hay 4 mol? tôi nghĩ là 4 mol vì este trên bị thủy phân cho CH3CHO

user-avatar

Đúng là 4 mol nhưng không phải do phản ứng thủy phân:

HCOOCH=CH2 + 2AgNO3 + 6NH3 + 2H2O —> (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3 + CH3CHO

Sau đó:

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O —> CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Như vậy từ 1 mol este này sau 2 lần tráng gương liên tiếp đã tạo ra 4Ag


Các câu hỏi liên quan