Cho 0.15 mol khí CO2 vào 200ml dd chứa NaOH xM và Na2CO3 0.4M thu được dd X chứa 19.98 g hh muối. tìm x

user-avatar

nNaOH = 0,2x và nNa2CO3 = 0,08

Dung dịch X chứa:

Na+: 0,2x + 0,16

HCO3-: a

CO32-: 0,15 + 0,08 – a = 0,23 – a

Bảo toàn điện tích:

a + 2(0,23 – a) = 0,2x + 0,16

m muối = 23(0,2x + 0,16) + 61a + 60(0,23 – a) = 19,98

—> a = 0,2 và x = 0,5


Các câu hỏi liên quan